ข้อมูลการจองห้องเรียน/ห้องสอบ วันนี้ (19/01/2562)

ลำดับ
วันที่
วันที่
เวลา
ห้องเรียน/ห้องสอบ
ชื่อวิชาที่สอน/สอบ
อาจารย์ผู้สอน/สอบ
จำนวน นิสิต/ผู้เข้าสอบ
ชื่อผู้จอง
สถานะการอนุมัติ
0 19/01/2562 2019-01-19 09:00 - 12:00 SOC 1-205 01475522 ม.1 ผศ.ดร.ถวัลย์ 20 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
1 19/01/2562 2019-01-19 09:00 - 12:00 SOC 2-204 01453484 ม.1 อ.ดร.วรภัทร, อ.ทัศนุ 20 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
2 19/01/2562 2019-01-19 09:00 - 12:00 SOC 2-206 01417111 ม.156 อ.ภาควิชาคณิตศาสตร์ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
3 19/01/2562 2019-01-19 09:00 - 12:00 SOC 2-207 01453372 ม.160 ผศ.ดร.เศรษฐบุตร, อ.พิเศษ 45 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
4 19/01/2562 2019-01-19 09:00 - 12:00 SOC 3-302 01453344 ม.1 อ.สรียา, อ.ประเสริฐ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
5 19/01/2562 2019-01-19 09:00 - 12:00 SOC 3-303 01453372 ม.160 ผศ.ดร.เศรษฐบุตร, อ.พิเศษ 45 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
6 19/01/2562 2019-01-19 09:00 - 12:00 SOC 4-404 01453344 ม.1 อ.สรียา, อ.ประเสริฐ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
7 19/01/2562 2019-01-19 09:00 - 12:00 SOC 4-405 01417111 ม.155 ผศ.ดร.กันตพณ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
8 19/01/2562 2019-01-19 09:00 - 16:00 SOC 4-402 ป.โท สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ รศ.ดร.สมเกียรติ 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
9 19/01/2562 2019-01-19 09:00 - 16:00 SOC 4-501 01453372 ม.1,160 อ.พิเศษ 50 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
10 19/01/2562 2019-01-19 09:00 - 16:00 SOC 4-503 ป.โท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
11 19/01/2562 2019-01-19 09:00 - 16:00 SOC 4-504 ป.โท สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ รศ.ดร.สมเกียรติ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
12 19/01/2562 2019-01-19 09:00 - 16:00 SOC 4-505 ป.โท สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ รศ.ดร.สมเกียรติ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
13 19/01/2562 2019-01-19 09:00 - 16:00 SOC 4-506 ป.โท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
14 19/01/2562 2019-01-19 09:00 - 16:00 SOC 4-508 ป.โท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
15 19/01/2562 2019-01-19 09:00 - 21:00 SOC 4-507 ป.โท สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ รศ.ดร.สมเกียรติ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
16 19/01/2562 2019-01-19 13:00 - 16:00 SOC 1-205 01459373 ม.155 ผศ.ดร.ถวัลย์ 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
17 19/01/2562 2019-01-19 13:00 - 16:00 SOC 2-203 01459373 ม.155 ผศ.ดร.ถวัลย์ 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
18 19/01/2562 2019-01-19 13:00 - 16:00 SOC 2-205 01453484 ม.160 อ.ดร.วรภัทร, อ.ทัศนุ 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
19 19/01/2562 2019-01-19 13:00 - 16:00 SOC 3-301 01470432 ม.150 อ.จุฑารัตน์ 20 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
20 19/01/2562 2019-01-19 13:00 - 16:00 SOC 4-404 01470432 ม.150 อ.จุฑารัตน์ 20 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว