ข้อมูลการจองห้องเรียน/ห้องสอบ วันนี้ (21/03/2561)

ลำดับ
วันที่
วันที่
เวลา
ห้องเรียน/ห้องสอบ
ชื่อวิชาที่สอน/สอบ
อาจารย์ผู้สอน/สอบ
จำนวน นิสิต/ผู้เข้าสอบ
ชื่อผู้จอง
สถานะการอนุมัติ
0 21/03/2561 2018-03-21 08:00 - 09:00 SOC 3-302 01458497 ม.140 ผศ.ดร.ศรีรัฐ 140 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
1 21/03/2561 2018-03-21 08:00 - 09:00 SOC 3-402 01459321 ม.1 ผศ.ดร.ถวัลย์ 100 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
2 21/03/2561 2018-03-21 08:00 - 11:00 SOC 3-603 01462532 ม.1 อ.ดร.ธีราพร 10 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
3 21/03/2561 2018-03-21 08:00 - 11:00 SOC 1-201 01452211 ม.1 อ.ดร.กรกิต 20 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
4 21/03/2561 2018-03-21 08:00 - 11:00 SOC 2-201 01460349 ม.1 ผศ.ดร.ธนารดี 35 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
5 21/03/2561 2018-03-21 08:00 - 11:00 SOC 2-203 01453451 ม.1 อ.นฤมล 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
6 21/03/2561 2018-03-21 08:00 - 11:00 SOC 2-204 01459365 ม.1 อ.ดร รัก 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
7 21/03/2561 2018-03-21 08:00 - 11:00 SOC 2-205 01458471 ม.1 อ.ในภาครัฐ 35 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
8 21/03/2561 2018-03-21 08:00 - 11:00 SOC 2-206 01459491 ม.155 ผศ.ดร.ศยามล 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
9 21/03/2561 2018-03-21 08:00 - 11:00 SOC 2-207 01454316 ม.1 รศ.จุฑาทิพ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
10 21/03/2561 2018-03-21 08:00 - 11:00 SOC 3-303 01470386 ม.150 อ.สิทธารถ 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
11 21/03/2561 2018-03-21 08:00 - 11:00 SOC 3-401 01460214 ม.1 อ.ดร.ปุรินทร์ 80 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
12 21/03/2561 2018-03-21 08:00 - 11:00 SOC 4-401 01459227 ม.155 อ.พนมพร 120 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
13 21/03/2561 2018-03-21 08:00 - 11:00 SOC 4-402 01134321 ม.92 อ.ศุภชาติ 48 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
14 21/03/2561 2018-03-21 08:00 - 11:00 SOC 4-404 01453461 ม.1,ม.160 อ.พิเศษภาคนิติฯ 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
15 21/03/2561 2018-03-21 08:00 - 11:00 SOC 4-405 01454111 ม.141 ผศ.ศาสตรินทร์ 65 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
16 21/03/2561 2018-03-21 08:00 - 11:00 SOC 4-501 01458373 ม.140 อ.ดร.ภิรดา 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
17 21/03/2561 2018-03-21 08:00 - 11:00 SOC 4-503 01470342 ม.150 อ.จตุวิทย์ 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
18 21/03/2561 2018-03-21 08:00 - 11:00 SOC 4-504 01453498 ม.160 อ.สรียา 15 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
19 21/03/2561 2018-03-21 08:00 - 11:00 SOC 4-506 01459445 ม.155 ผศ.ดร.อรพิน 25 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
20 21/03/2561 2018-03-21 08:00 - 11:00 SOC 4-507 01453498 ม.160 อ.ดร.สุภัชลี 15 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
21 21/03/2561 2018-03-21 08:00 - 11:00 SOC 4-508 01454111 ม.2 ผศ.ศาสตรินทร์ 50 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
22 21/03/2561 2018-03-21 08:00 - 12:00 SOC 4-505 01453332 ม.1 อ.ดร.วรภัทร 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
23 21/03/2561 2018-03-21 08:30 - 10:00 SOC 4-403 01460232 ม.1 อ.วัชรี 80 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
24 21/03/2561 2018-03-21 09:00 - 10:00 SOC 3-402 01459226 ม.1 ผศ.ทรรศนะ 100 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
25 21/03/2561 2018-03-21 09:00 - 11:00 SOC 1-204 01451354 ม.145 ผศ.ดร.สุจิตรา 80 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
26 21/03/2561 2018-03-21 09:00 - 11:00 SOC 1-206 01451211 ม.1 อ.ดร.ชมชิด 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
27 21/03/2561 2018-03-21 09:00 - 11:00 SOC 3-302 01458498 ม.140 ผศ.ดร.ศรีรัฐ 45 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
28 21/03/2561 2018-03-21 09:00 - 11:00 SOC 4-601 01451254 ม.145 อ.ดร.พูนศักดิ์ 80 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
29 21/03/2561 2018-03-21 09:30 - 11:00 SOC 4-502 01459473 ม.1 อ.นฤมล 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
30 21/03/2561 2018-03-21 10:00 - 11:00 SOC 1-205 01459373 ม.1 ผศ.ดร.ถวัลย์ 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
31 21/03/2561 2018-03-21 11:00 - 11:30 SOC 1-205 01459373 ม.1 ผศ.ดร.ถวัลย์ 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
32 21/03/2561 2018-03-21 11:00 - 12:00 SOC 3-302 01458497 ม.1 ผศ.ดร.ศรีรัฐ 45 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
33 21/03/2561 2018-03-21 11:00 - 12:30 SOC 4-503 01459464 ม.1 อ.ธนรัตน์ 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
34 21/03/2561 2018-03-21 11:00 - 12:30 SOC 4-506 01459271 ม.155 ผศ.ดร.ทิพทินนา 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
35 21/03/2561 2018-03-21 11:00 - 14:00 SOC 3-602 01459332 ม.155 อ.ดร.ธีรพัฒน์ 50 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
36 21/03/2561 2018-03-21 11:00 - 14:00 SOC 3-603 01462593 ม.1 อ.ดร.ชลิตา 10 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
37 21/03/2561 2018-03-21 11:00 - 14:00 SOC 1-202 01459375 ม.1 ผศ.ทรรศนะ 20 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
38 21/03/2561 2018-03-21 11:00 - 14:00 SOC 1-203 01451322 ม.1 รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ 35 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
39 21/03/2561 2018-03-21 11:00 - 14:00 SOC 1-204 01460211 ม.1 อ.วัชรี 80 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
40 21/03/2561 2018-03-21 11:00 - 14:00 SOC 1-206 01451354 ม.145 ผศ.ดร.สุจิตรา 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
41 21/03/2561 2018-03-21 11:00 - 14:00 SOC 2-201 01451422 ม.1 อ.ดร.ชมชิด 10 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
42 21/03/2561 2018-03-21 11:00 - 14:00 SOC 2-203 01459235 ม.155 อ.นรุตม์ 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
43 21/03/2561 2018-03-21 11:00 - 14:00 SOC 2-204 01454517 ม.1 ผศ.ดร.อรนันท์ 10 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
44 21/03/2561 2018-03-21 11:00 - 14:00 SOC 2-205 01452114 อ.อาวุธ 35 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
45 21/03/2561 2018-03-21 11:00 - 14:00 SOC 2-206 01470482 ม.150 อ.ภควุฒิ 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
46 21/03/2561 2018-03-21 11:00 - 14:00 SOC 2-207 01459491 ม.1 ผศ.ดร.ศยามล 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
47 21/03/2561 2018-03-21 11:00 - 14:00 SOC 3-301 01455345 ม.140 ผศ.ไพลิน 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
48 21/03/2561 2018-03-21 11:00 - 14:00 SOC 3-303 01453227 ม.1 ผศ.ดร.เศรษฐบุตร 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
49 21/03/2561 2018-03-21 11:00 - 14:00 SOC 3-401 01453451ม.160 อ.นฤมล 100 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
50 21/03/2561 2018-03-21 11:00 - 14:00 SOC 3-402 01456351 ผศ.ดร.ลลิตา 100 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
51 21/03/2561 2018-03-21 11:00 - 14:00 SOC 4-402 01456461 ม.1 อ.ดร.เปรมฤดี 48 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
52 21/03/2561 2018-03-21 11:00 - 14:00 SOC 4-403 01458378 ม.140 รศ.ดร.มนฤตย์พล 75 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
53 21/03/2561 2018-03-21 11:00 - 14:00 SOC 4-404 01456455 ม.140 ผศ.วิเชียร 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
54 21/03/2561 2018-03-21 11:00 - 14:00 SOC 4-405 01453343 ม.160 อ.ดร.สุภัชลี 120 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
55 21/03/2561 2018-03-21 11:00 - 14:00 SOC 4-501 01455236 ม.140 ผศ.ดร.ณัฐวีณ์ 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
56 21/03/2561 2018-03-21 11:00 - 14:00 SOC 4-502 01458373 ม.1 อ.ดร.ภิรดา 20 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
57 21/03/2561 2018-03-21 11:00 - 14:00 SOC 4-504 01457222 ม.1 รศ.ดร.วัลลภ 25 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
58 21/03/2561 2018-03-21 11:00 - 14:00 SOC 4-507 01459491 ม.2 ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
59 21/03/2561 2018-03-21 11:00 - 14:00 SOC 4-508 01454111 ม.3 อ.พรพรรณ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
60 21/03/2561 2018-03-21 11:00 - 14:00 SOC 4-601 01460331 ม.1 อ.ดร.ภัทรพรรณ 120 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
61 21/03/2561 2018-03-21 12:00 - 14:00 SOC 3-302 01458498 ม.11 ผศ.ดร.ศรีรัฐ 45 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
62 21/03/2561 2018-03-21 12:00 - 15:00 SOC 4-505 นิติกรรมสัญญา ผศ.รุ่งนภา 60 รุ่งนภา อดิศรมงคล อนุมัติแล้ว
63 21/03/2561 2018-03-21 12:30 - 17:00 SOC 1-205 01459472 ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์ 28 ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์ อนุมัติแล้ว
64 21/03/2561 2018-03-21 13:00 - 14:00 SOC 4-401 จิตวิทยา ผศ.พ.ต.หญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์ 50 ชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่ อนุมัติแล้ว
65 21/03/2561 2018-03-21 14:00 - 16:00 SOC 3-302 01454498 ม.11 รศ.ดร.วัลลภ 35 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
66 21/03/2561 2018-03-21 14:00 - 16:00 SOC 4-404 01451498 ม.11 รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
67 21/03/2561 2018-03-21 14:00 - 16:30 SOC 2-201 01460101 ม.92 อ.ดร.พวงทิพย์ 35 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
68 21/03/2561 2018-03-21 14:00 - 17:00 SOC 3-602 01459479 ม.1,155 ผศ.ทรรศนะ 50 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
69 21/03/2561 2018-03-21 14:00 - 17:00 SOC 1-201 01452371 ม.1 อ.สิทธารถ 25 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
70 21/03/2561 2018-03-21 14:00 - 17:00 SOC 1-202 01459411 อ.สายทิพย์ 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
71 21/03/2561 2018-03-21 14:00 - 17:00 SOC 1-203 01454213 ม.140 รศ.ดร.วัชรินทร์ 35 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
72 21/03/2561 2018-03-21 14:00 - 17:00 SOC 1-204 01456351ม.140 ผศ.ดร.ลลิตา 100 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
73 21/03/2561 2018-03-21 14:00 - 17:00 SOC 1-206 01459366 ม.155 อ.พลอยวไล 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
74 21/03/2561 2018-03-21 14:00 - 17:00 SOC 2-203 01460432 ม.1 อ.ดร.ภัทรพรรณ 25 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
75 21/03/2561 2018-03-21 14:00 - 17:00 SOC 2-205 01474534 ม.1 อ.ดร.เฉลิมขวัญ 20 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
76 21/03/2561 2018-03-21 14:00 - 17:00 SOC 2-206 01459445 ม.1 ผศ.ดร.อรพิน 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
77 21/03/2561 2018-03-21 14:00 - 17:00 SOC 2-207 01455341 ม.140 อ.วริศรา 70 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
78 21/03/2561 2018-03-21 14:00 - 17:00 SOC 3-402 01454316 ม.140 รศ.จุฑาทิพ 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
79 21/03/2561 2018-03-21 14:00 - 17:00 SOC 4-402 01456455 ผศ.วิเชียร 23 วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์ อนุมัติแล้ว
80 21/03/2561 2018-03-21 14:00 - 17:00 SOC 4-405 01453227 ม.160 ผศ.ดร.เศรษฐบุตร 120 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
81 21/03/2561 2018-03-21 14:00 - 17:00 SOC 4-501 01999035 ม.145 อ.ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 50 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
82 21/03/2561 2018-03-21 14:00 - 17:00 SOC 4-502 01475524 ม.1 ผศ.ดร.ทิพทินนา 6 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
83 21/03/2561 2018-03-21 14:00 - 17:00 SOC 4-503 01459337 ม.1 ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
84 21/03/2561 2018-03-21 14:00 - 17:00 SOC 4-504 01459479 ม.145 อ.ทรรศนะ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
85 21/03/2561 2018-03-21 14:00 - 17:00 SOC 4-506 01456454 ม.140 ศ.นวลจันทร์ 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
86 21/03/2561 2018-03-21 14:00 - 17:00 SOC 4-507 01451354 ม.146 ผศ.ดร.สุจิตรา 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
87 21/03/2561 2018-03-21 14:00 - 17:00 SOC 4-508 01458378 ม.1 รศ.ดร.มนฤตย์พล 50 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
88 21/03/2561 2018-03-21 14:00 - 17:00 SOC 4-601 01454212 ม.2 ผศ.ดร.อรนันท์ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
89 21/03/2561 2018-03-21 14:00 - 18:00 SOC 4-403 01453332 ม.160 อ.ดร.วรภัทร 120 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
90 21/03/2561 2018-03-21 14:00 - 20:00 SOC 4-401 01459334 อ.เฉลิมขวัญ 56 เฉลิมขวัญ สิงห์วี อนุมัติแล้ว
91 21/03/2561 2018-03-21 15:00 - 18:00 SOC 3-301 01451231 รศ.สิริกร กาญจนสุนทร 50 จิตต์ดาภา อาจมุณี อนุมัติแล้ว
92 21/03/2561 2018-03-21 16:00 - 17:00 SOC 3-302 01454497 ม.1 รศ.ดร.วัลลภ 35 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
93 21/03/2561 2018-03-21 16:00 - 17:00 SOC 4-404 01451497 ม.1 รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
94 21/03/2561 2018-03-21 17:00 - 19:00 SOC 3-402 01454212 รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ 50 วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ อนุมัติแล้ว
95 21/03/2561 2018-03-21 18:00 - 21:00 SOC 4-503 ป.โท จิตชุม อ.ดร.ธีรพัฒน์ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
96 21/03/2561 2018-03-21 18:00 - 21:00 SOC 4-504 ป.โท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ผศ.ดร.ทิพทินนา 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
97 21/03/2561 2018-03-21 18:00 - 21:00 SOC 4-506 01475534 ม.662 รศ.ดร.รัตติกรณ์ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
98 21/03/2561 2018-03-21 18:00 - 21:00 SOC 4-507 ป.โท จิตชุม อ.ดร.ธีรพัฒน์ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว