ข้อมูลการจองห้องเรียน/ห้องประชุม วันนี้ (25/09/2560)

ลำดับ
วันที่
วันที่
เวลา
ห้องเรียน/ประชุม
ชื่อวิชา/หัวข้อการประชุม
อาจารย์ผู้สอน/ประธานการประชุม
จำนวน นิสิต/ผู้เข้าประชุม
ชื่อผู้จอง
สถานะการอนุมัติ
0 25/09/2560 2017-09-25 08:00 - 09:30 SOC 2-203 01459475 ม.1 ผศ.ดร.ถวัลย์ 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
1 25/09/2560 2017-09-25 08:00 - 09:30 SOC 2-205 01459443 ม.1 ผศ.ดร.อรพิน 35 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
2 25/09/2560 2017-09-25 08:00 - 09:30 SOC 3-402 01459222 ม.1 อ.เอื้ออนุช 90 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
3 25/09/2560 2017-09-25 08:00 - 11:00 SOC 1-201 01470241 ม.150 อ.กนกพร 24 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
4 25/09/2560 2017-09-25 08:00 - 11:00 SOC 1-202 01459467 ม.155 อ.ดร.รัก 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
5 25/09/2560 2017-09-25 08:00 - 11:00 SOC 1-203 01460423 ม.1 ผศ.ดร.อรนัดดา 25 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
6 25/09/2560 2017-09-25 08:00 - 11:00 SOC 1-204 01470371 ม.150 อ.จุฑารัตน์ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
7 25/09/2560 2017-09-25 08:00 - 11:00 SOC 2-201 01454516 ม.1 รศ.ดร.สมเกียรติ 15 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
8 25/09/2560 2017-09-25 08:00 - 11:00 SOC 2-204 01459372 ม.155 รศ.ดร.รัตติกรณ์ 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
9 25/09/2560 2017-09-25 08:00 - 11:00 SOC 3-302 01452342 ม.1 ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ 20 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
10 25/09/2560 2017-09-25 08:00 - 11:00 SOC 4-401 01456251 ศ.นวลจันทร์ 120 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
11 25/09/2560 2017-09-25 08:00 - 11:00 SOC 4-402 01456251(1) ผศ.วิเชียร 48 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
12 25/09/2560 2017-09-25 08:00 - 11:00 SOC 4-403 01456251 ม.2 ผศ.ดร.ลลิตา, รศ.จตุพร 70 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
13 25/09/2560 2017-09-25 08:00 - 11:00 SOC 4-404 01458376 ม.140 รศ.นิตยา 50 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
14 25/09/2560 2017-09-25 08:00 - 11:00 SOC 4-405 01453482(160) อ.พิเศษ(นิติศาสตร์) 80 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
15 25/09/2560 2017-09-25 08:00 - 11:00 SOC 4-506 01474581 ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ 10 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
16 25/09/2560 2017-09-25 08:00 - 11:00 SOC 4-508 01453111 ม.1 รศ.ไฉไล 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
17 25/09/2560 2017-09-25 08:00 - 11:00 SOC 4-601 01453363 ม.145 ผศ.ดร.ปราโมทย์ 70 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
18 25/09/2560 2017-09-25 09:30 - 11:00 SOC 2-203 01459475 ม.155 ผศ.ดร.ถวัลย์ 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
19 25/09/2560 2017-09-25 09:30 - 11:00 SOC 3-401 01459324 ม.1 ผศ.ดร.อรพิน 100 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
20 25/09/2560 2017-09-25 09:30 - 11:00 SOC 3-402 01459224 ม.1 อ.พลอยวไล 100 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
21 25/09/2560 2017-09-25 11:00 - 13:00 SOC 4-508 01453222 ม.1 อ.รุ่งนภา 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
22 25/09/2560 2017-09-25 11:00 - 13:30 SOC 3-402 01459391 ม.155 ผศ.ทรรศนะ 100 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
23 25/09/2560 2017-09-25 11:00 - 14:00 SOC 3-602 01459223 ม.1 อ.ดร.ธีรพัฒน์ 50 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
24 25/09/2560 2017-09-25 11:00 - 14:00 SOC 1-202 01451421 ม.1 ผศ.ดร.สุจิตรา 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
25 25/09/2560 2017-09-25 11:00 - 14:00 SOC 1-203 01459431 ม.1 อ.ดร.เฉลิมขวัญ 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
26 25/09/2560 2017-09-25 11:00 - 14:00 SOC 1-205 01459463 ม.2 อ.ธนรัตน์ 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
27 25/09/2560 2017-09-25 11:00 - 14:00 SOC 1-206 01460326 ม.1 อ.ดร.ปุรินทร์ 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
28 25/09/2560 2017-09-25 11:00 - 14:00 SOC 2-201 01460312 ม.1 อ.อมต 25 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
29 25/09/2560 2017-09-25 11:00 - 14:00 SOC 2-204 01456464 ม.1 อ.เปรมฤดี 25 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
30 25/09/2560 2017-09-25 11:00 - 14:00 SOC 2-205 01454211 ม.92 รศ.ดร.โกวิท 24 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
31 25/09/2560 2017-09-25 11:00 - 14:00 SOC 2-206 01459234 ม.145 อ.นรุตม์ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
32 25/09/2560 2017-09-25 11:00 - 14:00 SOC 2-207 01475512 ศยามล 6 ผศ.ดร.ศยามล เอกะกุลานันต์ อนุมัติแล้ว
33 25/09/2560 2017-09-25 11:00 - 14:00 SOC 3-301 01470381 ม.150 อ.ดร.กนิษฐา 50 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
34 25/09/2560 2017-09-25 11:00 - 14:00 SOC 3-302 01459372 ม.155 รศ.ดร.รัตติกรณ์ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
35 25/09/2560 2017-09-25 11:00 - 14:00 SOC 3-303 01453363 ม.160 อ.นฤมล 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
36 25/09/2560 2017-09-25 11:00 - 14:00 SOC 4-401 01456251 ม.140 ผศ.ดร.วิเชียร 74 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
37 25/09/2560 2017-09-25 11:00 - 14:00 SOC 4-402 01454411 ม.1 รศ.ดร.วัลลภ, ผศ.ดร.อรนันท์, รศ.ดร.วัชรินทร์ 25 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
38 25/09/2560 2017-09-25 11:00 - 14:00 SOC 4-403 01453111 ม.160 รศ.ไฉไล 120 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
39 25/09/2560 2017-09-25 11:00 - 14:00 SOC 4-404 01458376 ม.1 รศ.นิตยา 50 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
40 25/09/2560 2017-09-25 11:00 - 14:00 SOC 4-405 01456357 ม.140 ผศ.ดร.ลลิตา 70 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
41 25/09/2560 2017-09-25 11:00 - 14:00 SOC 4-501 01451221 ม.1 อ.ดร.ชมชิด 45 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
42 25/09/2560 2017-09-25 11:00 - 14:00 SOC 4-502 01453482 ม.1 อ.เพิ่มบุญ, อ.ดร.วรภัทร 20 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
43 25/09/2560 2017-09-25 11:00 - 14:00 SOC 4-504 01454413 ม.1 รศ.ดร.วัลลภ 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
44 25/09/2560 2017-09-25 11:00 - 14:00 SOC 4-505 01454582 ม.1 ผศ.ดร.กิ่งกนก 10 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
45 25/09/2560 2017-09-25 11:00 - 14:00 SOC 4-507 01474597 ม.1 อ.ดร.ธีรพัฒน์, ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ 20 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
46 25/09/2560 2017-09-25 11:00 - 14:00 SOC 4-601 01461214 ม.1 ผศ.ดร.โสวัตรี 100 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
47 25/09/2560 2017-09-25 12:30 - 14:00 SOC 2-203 01459477 ม.1 ผศ.ดร.ถวัลย์ 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
48 25/09/2560 2017-09-25 14:00 - 15:30 SOC 2-203 01459477 ม.155 ผศ.ดร.ถวัลย์ 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
49 25/09/2560 2017-09-25 14:00 - 16:00 SOC 3-302 01999111 ม.1 ผศ.ดร.อรนัดดา 50 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
50 25/09/2560 2017-09-25 14:00 - 17:00 SOC 3-602 01456358 ม.1 ผศ.ดร.ลลิตา 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
51 25/09/2560 2017-09-25 14:00 - 17:00 SOC 1-201 01459431 ม.155 อ.ดร.เฉลิมขวัญ 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
52 25/09/2560 2017-09-25 14:00 - 17:00 SOC 1-203 01459362 ม.1 อ.ธนรัตน์ 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
53 25/09/2560 2017-09-25 14:00 - 17:00 SOC 2-201 01454214 ม.1 ผศ.ดร.อรนันท์ 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
54 25/09/2560 2017-09-25 14:00 - 17:00 SOC 2-204 01459234 ม.1 อ.นรุตม์ 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
55 25/09/2560 2017-09-25 14:00 - 17:00 SOC 2-206 01255101 ม.145 อ.ในภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 50 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
56 25/09/2560 2017-09-25 14:00 - 17:00 SOC 2-207 01451421 ม.145 ผศ.ดร.สุจิตรา 50 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
57 25/09/2560 2017-09-25 14:00 - 17:00 SOC 3-301 01459242 ม.1 ผศ.พ.ต.หญิง ดร.พนมพร 50 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
58 25/09/2560 2017-09-25 14:00 - 17:00 SOC 3-303 01459331 ม.1 อ.ดร.ธีรพัฒน์ 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
59 25/09/2560 2017-09-25 14:00 - 17:00 SOC 3-401 01459272 ม.1 ผศ.ทรรศนะ 90 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
60 25/09/2560 2017-09-25 14:00 - 17:00 SOC 3-402 01459324 ม.155 ผศ.ดร.อรพิน 100 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
61 25/09/2560 2017-09-25 14:00 - 17:00 SOC 4-401 01451311 ม.145 รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ 70 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
62 25/09/2560 2017-09-25 14:00 - 17:00 SOC 4-403 01451221 ม.145 อ.ดร.ชมชิด 90 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
63 25/09/2560 2017-09-25 14:00 - 17:00 SOC 4-404 01458372 ผศ.ดร.ศรีรัฐ 40 ธานี สุวรรณไตรย์ อนุมัติแล้ว
64 25/09/2560 2017-09-25 14:00 - 17:00 SOC 4-501 01475521 ม.1 ผศ.ดร.ทิพทินนา 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
65 25/09/2560 2017-09-25 14:00 - 17:00 SOC 4-502 01454412 ม.1 รศ.ดร.วัชรินทร์ 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
66 25/09/2560 2017-09-25 14:00 - 17:00 SOC 4-503 01459465 ม.155 อ.พลอยวไล 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
67 25/09/2560 2017-09-25 14:00 - 17:00 SOC 4-504 01458271 ม.141 อ.ดร.เกวลิน 74 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
68 25/09/2560 2017-09-25 14:00 - 17:00 SOC 4-505 01470212 ม.150 อ.ดร.ลลิตา 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
69 25/09/2560 2017-09-25 14:00 - 17:00 SOC 4-506 01451353 อ.ดร.พูนศักดิ์ 45 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
70 25/09/2560 2017-09-25 14:00 - 17:00 SOC 4-508 01474581 ม.1 ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ และคณะ 25 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
71 25/09/2560 2017-09-25 14:00 - 17:00 SOC 4-601 01459222 ม.155 อ.เอื้ออนุช 120 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
72 25/09/2560 2017-09-25 17:00 - 20:00 SOC 4-403 01456251 ม.141 ผศ.ดร.ลลิตา, รศ.จตุพร 74 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
73 25/09/2560 2017-09-25 18:00 - 21:00 SOC 4-506 ป.โท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ผศ.ดร.ทิพทินนา 50 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
74 25/09/2560 2017-09-25 18:00 - 21:00 SOC 4-508 ป.โท จิตอุตสาหกรรมและองค์การ ผศ.ดร.ทิพทินนา 50 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว