ข้อมูลการจองห้องเรียน/ห้องสอบ วันนี้ (21/07/2561)

ลำดับ
วันที่
วันที่
เวลา
ห้องเรียน/ห้องสอบ
ชื่อวิชาที่สอน/สอบ
อาจารย์ผู้สอน/สอบ
จำนวน นิสิต/ผู้เข้าสอบ
ชื่อผู้จอง
สถานะการอนุมัติ