ข้อมูลการจองห้องเรียน/ห้องสอบ วันนี้ (24/09/2561)

ลำดับ
วันที่
วันที่
เวลา
ห้องเรียน/ห้องสอบ
ชื่อวิชาที่สอน/สอบ
อาจารย์ผู้สอน/สอบ
จำนวน นิสิต/ผู้เข้าสอบ
ชื่อผู้จอง
สถานะการอนุมัติ
0 24/09/2561 2018-09-24 08:00 - 11:00 SOC 3-301 01458481 อ.ดร.กณิกนันต์ 15 ธานี สุวรรณไตรย์ อนุมัติแล้ว
1 24/09/2561 2018-09-24 08:00 - 11:00 SOC 3-302 01453323 อ.ดร.วรภัทร 36 พรธิดา เจนการศึก อนุมัติแล้ว
2 24/09/2561 2018-09-24 08:00 - 11:00 SOC 3-303 01460423 ผศ.ดร.อรนัดดา ชิณศรี 23 โสภิญญา คงเพียรธรรม อนุมัติแล้ว
3 24/09/2561 2018-09-24 08:00 - 11:00 SOC 3-401 01453323 นิติพิเศษ 54 สุภาพร หรุ่นสกุล อนุมัติแล้ว
4 24/09/2561 2018-09-24 08:00 - 11:00 SOC 3-402 01453323 นิติพิเศษ 54 สุภาพร หรุ่นสกุล อนุมัติแล้ว
5 24/09/2561 2018-09-24 11:00 - 14:00 SOC 4-503 01474581 ม.1 ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
6 24/09/2561 2018-09-24 11:30 - 14:30 SOC 3-602 01452345 อ.เรวัตร 20 กัญญาภัค บุญจันทร์ อนุมัติแล้ว
7 24/09/2561 2018-09-24 11:30 - 14:30 SOC 1-203 01452321 ผศ.ดร.กนิษฐา 20 กัญญาภัค บุญจันทร์ อนุมัติแล้ว
8 24/09/2561 2018-09-24 11:30 - 14:30 SOC 1-204 01461214 ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง 41 โสภิญญา คงเพียรธรรม อนุมัติแล้ว
9 24/09/2561 2018-09-24 11:30 - 14:30 SOC 1-205 01459467 อ. ธนรัตน์ 20 ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์ อนุมัติแล้ว
10 24/09/2561 2018-09-24 11:30 - 14:30 SOC 2-204 01456464 อ.ดร.เปรมฤดี 30 เปรมฤดี บุญตามช่วย อนุมัติแล้ว
11 24/09/2561 2018-09-24 11:30 - 14:30 SOC 2-206 01459430 อ.เฉลิมขวัญ 50 เฉลิมขวัญ สิงห์วี อนุมัติแล้ว
12 24/09/2561 2018-09-24 11:30 - 14:30 SOC 2-207 01470387 อ.อภินันท์ อ.ภควุฒิ 30 พิมพรรณ ทิพยภิบาล อนุมัติแล้ว
13 24/09/2561 2018-09-24 11:30 - 14:30 SOC 3-301 01453383 นิติพิเศษ 30 สุภาพร หรุ่นสกุล อนุมัติแล้ว
14 24/09/2561 2018-09-24 11:30 - 14:30 SOC 3-302 01453383 อ.ดร.วรภัทร 25 พรธิดา เจนการศึก อนุมัติแล้ว
15 24/09/2561 2018-09-24 11:30 - 14:30 SOC 3-303 01453383 นิติพิเศษ 49 สุภาพร หรุ่นสกุล อนุมัติแล้ว
16 24/09/2561 2018-09-24 11:30 - 14:30 SOC 3-401 01451353 อ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์ 70 พัชชา เกิดสุข อนุมัติแล้ว
17 24/09/2561 2018-09-24 11:30 - 14:30 SOC 3-402 01451353 อ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์ 70 พัชชา เกิดสุข อนุมัติแล้ว
18 24/09/2561 2018-09-24 11:30 - 14:30 SOC 4-401 01456251 ศ.นวลจันทร์ 60 ธานี สุวรรณไตรย์ อนุมัติแล้ว
19 24/09/2561 2018-09-24 11:30 - 14:30 SOC 4-402 01456251 ศ.นวลจันทร์ 24 ธานี สุวรรณไตรย์ อนุมัติแล้ว
20 24/09/2561 2018-09-24 11:30 - 14:30 SOC 4-403 01470381 ผศ.ดร.กนิษฐา 60 พิมพรรณ ทิพยภิบาล อนุมัติแล้ว
21 24/09/2561 2018-09-24 11:30 - 14:30 SOC 4-501 01474581 ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา 10 หันสนา สุดยิ่ง อนุมัติแล้ว
22 24/09/2561 2018-09-24 11:30 - 14:30 SOC 4-601 01451252 อ.ดร.พรทิพย์ 65 พัชชา เกิดสุข อนุมัติแล้ว
23 24/09/2561 2018-09-24 15:00 - 18:00 SOC 1-204 01458471 อ.ดร.พรพรรณ 55 ธานี สุวรรณไตรย์ อนุมัติแล้ว
24 24/09/2561 2018-09-24 15:00 - 18:00 SOC 3-302 01459242 ผศ.พ.ต.หญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์ 52 ชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่ อนุมัติแล้ว
25 24/09/2561 2018-09-24 15:00 - 18:00 SOC 3-401 01451412 อ.ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์ 70 พัชชา เกิดสุข อนุมัติแล้ว
26 24/09/2561 2018-09-24 15:00 - 18:00 SOC 3-402 01451412 อ.ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์ 70 พัชชา เกิดสุข อนุมัติแล้ว
27 24/09/2561 2018-09-24 15:00 - 18:00 SOC 4-401 01459324 ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน 80 ชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่ อนุมัติแล้ว
28 24/09/2561 2018-09-24 15:00 - 18:00 SOC 4-403 01459324 ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน 87 ชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่ อนุมัติแล้ว
29 24/09/2561 2018-09-24 15:00 - 18:00 SOC 4-405 01458351 อ.ดร.กณิกนันต์ 52 ธานี สุวรรณไตรย์ อนุมัติแล้ว
30 24/09/2561 2018-09-24 15:00 - 18:00 SOC 4-502 01459232 ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน 43 ชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่ อนุมัติแล้ว
31 24/09/2561 2018-09-24 15:00 - 18:00 SOC 4-504 01455435 ผศ.ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค 20 วิศนี พ่วงประเสริฐ อนุมัติแล้ว
32 24/09/2561 2018-09-24 15:00 - 18:00 SOC 4-505 01455435 ผศ.ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค 30 วิศนี พ่วงประเสริฐ อนุมัติแล้ว
33 24/09/2561 2018-09-24 15:00 - 18:00 SOC 4-601 01255101 ม.145 อ.ชาคริต เรืองสอน 70 พัชชา เกิดสุข อนุมัติแล้ว