ข้อมูลการจองห้องเรียน/ห้องสอบ วันนี้ (17/11/2561)

ลำดับ
วันที่
วันที่
เวลา
ห้องเรียน/ห้องสอบ
ชื่อวิชาที่สอน/สอบ
อาจารย์ผู้สอน/สอบ
จำนวน นิสิต/ผู้เข้าสอบ
ชื่อผู้จอง
สถานะการอนุมัติ
0 17/11/2561 2018-11-17 08:00 - 14:00 SOC 4-601 01470387 อ.อภินันท์ อ.ภควุฒิ 80 พิมพรรณ ทิพยภิบาล อนุมัติแล้ว
1 17/11/2561 2018-11-17 08:00 - 17:00 SOC 2-203 จิตวิทยา ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์ 30 ชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่ อนุมัติแล้ว
2 17/11/2561 2018-11-17 08:00 - 17:00 SOC 4-502 01453332 อ.พิเศษนิติศาสตร์ 48 พรธิดา เจนการศึก อนุมัติแล้ว
3 17/11/2561 2018-11-17 09:00 - 10:00 SOC 3-401 01453342 ม.160 อ.สุริยันห์, อ.ชาติชาย 100 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
4 17/11/2561 2018-11-17 09:00 - 12:00 SOC 1-202 01453101 ม.1 อ.นิติ 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
5 17/11/2561 2018-11-17 09:00 - 12:00 SOC 2-204 01453482 ม.1 อ.ประภาส, อ.พรทิวา 20 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
6 17/11/2561 2018-11-17 09:00 - 12:00 SOC 3-402 01453333 อ.พิเศษนิติศาสตร์ 100 พรธิดา เจนการศึก อนุมัติแล้ว
7 17/11/2561 2018-11-17 09:00 - 12:00 SOC 4-401 01470331 ม.150 อ.ภควุฒิ 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
8 17/11/2561 2018-11-17 09:00 - 12:00 SOC 4-403 01451342 อ.ดร.ชมชิด พรหมสิน 70 พัชชา เกิดสุข อนุมัติแล้ว
9 17/11/2561 2018-11-17 09:00 - 12:00 SOC 4-404 01459336,431 ม.1 ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
10 17/11/2561 2018-11-17 09:00 - 12:00 SOC 4-501 01470387 ม.150 อ.ภควุฒิ 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
11 17/11/2561 2018-11-17 09:00 - 16:00 SOC 1-201 ป.โท สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ รศ.ดร.สมเกียรติ 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
12 17/11/2561 2018-11-17 09:00 - 16:00 SOC 1-203 ป.โท สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ รศ.ดร.สมเกียรติ 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
13 17/11/2561 2018-11-17 09:00 - 16:00 SOC 1-205 ป.โท สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ รศ.ดร.สมเกียรติ 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
14 17/11/2561 2018-11-17 09:00 - 16:00 SOC 1-206 ป.โท สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ รศ.ดร.สมเกียรติ 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
15 17/11/2561 2018-11-17 09:00 - 16:00 SOC 4-402 ป.โท สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ รศ.ดร.สมเกียรติ 48 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
16 17/11/2561 2018-11-17 09:00 - 16:00 SOC 4-503 ป.โท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
17 17/11/2561 2018-11-17 09:00 - 16:00 SOC 4-504 ป.โท สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ รศ.ดร.สมเกียรติ 50 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
18 17/11/2561 2018-11-17 09:00 - 16:00 SOC 4-505 ป.โท สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ รศ.ดร.สมเกียรติ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
19 17/11/2561 2018-11-17 09:00 - 16:00 SOC 4-506 ป.โท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
20 17/11/2561 2018-11-17 09:00 - 16:00 SOC 4-507 ป.โท สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ รศ.ดร.สมเกียรติ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
21 17/11/2561 2018-11-17 09:00 - 16:00 SOC 4-508 ป.โท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
22 17/11/2561 2018-11-17 12:00 - 15:00 SOC 4-403 01451342 อ.ดร.ชมชิด พรหมสิน 70 พัชชา เกิดสุข อนุมัติแล้ว
23 17/11/2561 2018-11-17 13:00 - 15:00 SOC 3-401 01453342 ม.160 อ.สุริยันห์, อ.ชาติชาย 100 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
24 17/11/2561 2018-11-17 13:00 - 16:00 SOC 2-201 01470431 ม.150 อ.จุฑารัตน์ 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
25 17/11/2561 2018-11-17 13:00 - 16:00 SOC 2-204 01453482 ม.160 อ.ประภาส, อ.พรทิวา 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
26 17/11/2561 2018-11-17 13:00 - 16:00 SOC 3-303 ป.โท สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ รศ.ดร.สมเกียรติ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
27 17/11/2561 2018-11-17 13:00 - 16:00 SOC 4-401 01470431 ม.150 อ.จุฑารัตน์ 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
28 17/11/2561 2018-11-17 13:00 - 16:00 SOC 4-404 01459336, 431 ม.155 ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
29 17/11/2561 2018-11-17 13:00 - 16:00 SOC 4-405 01453482 อ.พิเศษนิติศาสตร์ 80 พรธิดา เจนการศึก อนุมัติแล้ว
30 17/11/2561 2018-11-17 13:00 - 16:00 SOC 4-501 01453102 ม.200 ผศ.รุ่ง, อ.ดร.สุภัชลี 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว