ข้อมูลการจองห้องเรียน/ห้องประชุม วันนี้ (19/01/2561)

ลำดับ
วันที่
วันที่
เวลา
ห้องเรียน/ประชุม
ชื่อวิชา/หัวข้อการประชุม
อาจารย์ผู้สอน/ประธานการประชุม
จำนวน นิสิต/ผู้เข้าประชุม
ชื่อผู้จอง
สถานะการอนุมัติ
0 19/01/2561 2018-01-19 08:00 - 09:00 SOC 3-402 01459321 ม.1 ผศ.ดร.ถวัลย์ 100 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
1 19/01/2561 2018-01-19 08:00 - 11:00 SOC 1-201 01455339 ม.1 อ.วริศรา 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
2 19/01/2561 2018-01-19 08:00 - 11:00 SOC 1-202 01470497,98 ม.150 อ.สิทธารถ 12 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
3 19/01/2561 2018-01-19 08:00 - 11:00 SOC 1-203 01460332 ม.155 อ.ดร.ชลิตา 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
4 19/01/2561 2018-01-19 08:00 - 11:00 SOC 1-204 01240211 ม.160 อ.อรชา 100 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
5 19/01/2561 2018-01-19 08:00 - 11:00 SOC 1-206 01470497,98 ม.151 อ.อาวุธ 12 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
6 19/01/2561 2018-01-19 08:00 - 11:00 SOC 2-201 01470498 ม.154 อ.เรวัตร 35 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
7 19/01/2561 2018-01-19 08:00 - 11:00 SOC 2-204 01459365 ม.155 อ.ดร.รัก 25 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
8 19/01/2561 2018-01-19 08:00 - 11:00 SOC 2-205 01454411 ม.140 อ.ศาสตรินทร์ 35 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
9 19/01/2561 2018-01-19 08:00 - 11:00 SOC 2-206 01459365 ม.155 อ.ดร.รัก 25 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
10 19/01/2561 2018-01-19 08:00 - 11:00 SOC 3-301 01455339 ม.1 อ.วริศรา 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
11 19/01/2561 2018-01-19 08:00 - 11:00 SOC 3-302 01470497,98ม.152 อ.กรกิต 12 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
12 19/01/2561 2018-01-19 08:00 - 11:00 SOC 3-303 01470497,98ม.153 อ.เรวัตร 12 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
13 19/01/2561 2018-01-19 08:00 - 11:00 SOC 4-402 01458271 ม.145 อ.ดร.ภิรดา 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
14 19/01/2561 2018-01-19 08:00 - 11:00 SOC 4-404 01454527 ม.1 ผศ.ศาสตรินทร์ 5 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
15 19/01/2561 2018-01-19 08:00 - 11:00 SOC 4-501 01454555 ม.1 ผศ.วิเชียร 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
16 19/01/2561 2018-01-19 08:00 - 11:00 SOC 4-504 01454411 ม.1 ผศ.ดร.อรนันท์ 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
17 19/01/2561 2018-01-19 08:00 - 11:00 SOC 4-505 01453498 ม.160 อ.รุ่งนภา 12 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
18 19/01/2561 2018-01-19 08:00 - 11:00 SOC 4-506 01458383 หมู่ 140 ผศ.ดร.ศรีรัฐ โกวงศ์ 45 ชฎาพร เทาสิงห์ อนุมัติแล้ว
19 19/01/2561 2018-01-19 08:00 - 11:00 SOC 4-601 01455337 ม.140 อ.จุฑาทิพย์ 35 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
20 19/01/2561 2018-01-19 08:00 - 14:00 SOC 3-401 01453225 หมู่ 1และ 160 อ.ดร.วรภัทร 100 พรธิดา เจนการศึก อนุมัติแล้ว
21 19/01/2561 2018-01-19 09:00 - 10:00 SOC 3-402 01459226 ม.1 ผศ.ทรรศนะ 100 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
22 19/01/2561 2018-01-19 09:00 - 11:00 SOC 4-503 01453371 เศรษฐบุตร 18 เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ อนุมัติแล้ว
23 19/01/2561 2018-01-19 09:30 - 11:00 SOC 4-502 01459473 ม.1 อ.นฤมล 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
24 19/01/2561 2018-01-19 10:00 - 11:00 SOC 1-205 01459375 ม.1 ผศ.ดร.ถวัลย์ 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
25 19/01/2561 2018-01-19 11:00 - 12:30 SOC 4-504 01459473 ม.155 อ.นฤมล 25 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
26 19/01/2561 2018-01-19 11:00 - 12:30 SOC 4-506 01459271 ม.1 ผศ.ดร.ทิพทินนา 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
27 19/01/2561 2018-01-19 11:00 - 14:00 SOC 1-201 01451321 ม.1 ผศ.ดร.สุจิตรา 8 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
28 19/01/2561 2018-01-19 11:00 - 14:00 SOC 1-202 01451141 ม.1 รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
29 19/01/2561 2018-01-19 11:00 - 14:00 SOC 1-203 01470442 ม.150 อ.กนกพร 20 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
30 19/01/2561 2018-01-19 11:00 - 14:00 SOC 1-204 01451422ม.145 อ.ชมชิด 100 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
31 19/01/2561 2018-01-19 11:00 - 14:00 SOC 2-204 01459377 ม.1 อ.ดร.สายทิพย์ 50 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
32 19/01/2561 2018-01-19 11:00 - 14:00 SOC 2-207 01475537 ม.1 ผศ.ดร.ศยามล 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
33 19/01/2561 2018-01-19 11:00 - 14:00 SOC 3-301 01453371 ม.1 ผศ.ดร.เศรษฐบุตร 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
34 19/01/2561 2018-01-19 11:00 - 14:00 SOC 3-302 01475591 ม.1 ผศ.ทรรศนะ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
35 19/01/2561 2018-01-19 11:00 - 14:00 SOC 3-303 01454111 ม.155 รศ.ดร.วัชรินทร์ 45 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
36 19/01/2561 2018-01-19 11:00 - 14:00 SOC 3-402 01458362 ม.140 อ.ในภาครัฐศาสตร์ 90 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
37 19/01/2561 2018-01-19 11:00 - 14:00 SOC 4-401 01453102 กฎหมายในชีวิตประจำวัน รุ่งนภา อดิศรมงคล 115 รุ่งนภา อดิศรมงคล อนุมัติแล้ว
38 19/01/2561 2018-01-19 11:00 - 14:00 SOC 4-402 01474583 ม.1 อ.ดร.ธีรพัฒน์ 20 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
39 19/01/2561 2018-01-19 11:00 - 14:00 SOC 4-404 01459491 ม.155 ผศ.นท.หญิง ดร.งามลมัย 50 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
40 19/01/2561 2018-01-19 11:00 - 14:00 SOC 4-501 01461449 ม.1 ผศ.ดร.โสวัตรี 25 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
41 19/01/2561 2018-01-19 11:00 - 14:00 SOC 4-503 01453371 ม.1 ผศ.เศรษฐบุตร 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
42 19/01/2561 2018-01-19 11:00 - 14:00 SOC 4-507 01455339 ม.140 อ.วริศรา 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
43 19/01/2561 2018-01-19 11:00 - 14:00 SOC 4-508 01459377 ม.1 อ.ดร.สายทิพย์ 50 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
44 19/01/2561 2018-01-19 11:00 - 14:00 SOC 4-601 01455233 ม.1 อ.โกวิท 100 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
45 19/01/2561 2018-01-19 11:00 - 17:00 SOC 4-405 01459363 อ.ธนรัตน์ 80 ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์ อนุมัติแล้ว
46 19/01/2561 2018-01-19 11:00 - 17:00 SOC 4-502 วิ.แพ่ง 2 พีรพจน์ 60 เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ อนุมัติแล้ว
47 19/01/2561 2018-01-19 12:30 - 14:00 SOC 1-205 01459472 ม.155 ผศ.ดร.ถวัลย์ 25 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
48 19/01/2561 2018-01-19 14:00 - 15:30 SOC 2-207 01475537 ศยามล 7 ผศ.ดร.ศยามล เอกะกุลานันต์ อนุมัติแล้ว
49 19/01/2561 2018-01-19 14:00 - 16:30 SOC 2-205 วิชา 01458271 หมู่ 140 รศ.สุพัตรา จุณณะปิยะ 6 ชฎาพร เทาสิงห์ อนุมัติแล้ว
50 19/01/2561 2018-01-19 14:00 - 17:00 SOC 3-603 01452331 ม.1 อ.ศุภกาญจน์ 20 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
51 19/01/2561 2018-01-19 14:00 - 17:00 SOC 1-201 01454511 ม.1 ผศ.ดร.อรนันท์ 10 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
52 19/01/2561 2018-01-19 14:00 - 17:00 SOC 1-202 01458352 ม.1 อ.ในภาครัฐศาสตร์ 20 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
53 19/01/2561 2018-01-19 14:00 - 17:00 SOC 2-203 01460423 ม.1 ผศ.ดร.อรนัดดา 25 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
54 19/01/2561 2018-01-19 14:00 - 17:00 SOC 2-204 01459411 ม.13 อ.พลอยวไล 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
55 19/01/2561 2018-01-19 14:00 - 17:00 SOC 2-206 01255101 ม.155 อ.ในภาคจิตวิทยา 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
56 19/01/2561 2018-01-19 14:00 - 17:00 SOC 3-303 01455231 ม.145 อ.วริศรา 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
57 19/01/2561 2018-01-19 14:00 - 17:00 SOC 3-402 01999035ม.155 อ.ภาคดนตรี 80 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
58 19/01/2561 2018-01-19 14:00 - 17:00 SOC 4-401 01600132 ม.145 อ.ผศ.ดร.วุฒินันท์ 120 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
59 19/01/2561 2018-01-19 14:00 - 17:00 SOC 4-403 01451141 ม.145 รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
60 19/01/2561 2018-01-19 14:00 - 17:00 SOC 4-503 01453371 ม.160 ผศ.เศรษฐบุตร 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
61 19/01/2561 2018-01-19 14:00 - 17:00 SOC 4-504 01453496 ม.1,ม.160 อ.พิเศษ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
62 19/01/2561 2018-01-19 14:00 - 17:00 SOC 4-505 01454597 ม.1 ผศ.ดร.อรนันท์ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
63 19/01/2561 2018-01-19 14:00 - 17:00 SOC 4-507 01458383 หมู่ 1 ผศ.ดร.ศรีรัฐ โกวงศ์ 45 ชฎาพร เทาสิงห์ อนุมัติแล้ว
64 19/01/2561 2018-01-19 14:00 - 17:00 SOC 4-601 01470352 ม.150 อ.ดร.อาวุธ 70 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
65 19/01/2561 2018-01-19 18:00 - 21:00 SOC 4-504 01454591 ม.662 อ.ดร.เกวลิน 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
66 19/01/2561 2018-01-19 18:00 - 21:00 SOC 4-505 01454591 ม.662 รศ.ดร.วัลลภ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
67 19/01/2561 2018-01-19 18:00 - 21:00 SOC 4-506 01475537 ม.662 ผศ.ดร.ศยามล 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
68 19/01/2561 2018-01-19 18:00 - 21:00 SOC 4-507 01475591ม.660 รศ.ดร.รัตติกรณ์ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว