ข้อมูลการจองห้องเรียน/ห้องสอบ วันนี้ (16/11/2562)

ลำดับ
วันที่
วันที่
เวลา
ห้องเรียน/ห้องสอบ
ชื่อวิชาที่สอน/สอบ
อาจารย์ผู้สอน/สอบ
จำนวน นิสิต/ผู้เข้าสอบ
ชื่อผู้จอง
สถานะการอนุมัติ
0 16/11/2562 2019-11-16 08:00 - 11:00 SOC 3-301 01454511 อ.สมเกียรติ 30 ณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์ อนุมัติแล้ว
1 16/11/2562 2019-11-16 08:00 - 11:00 SOC 3-302 01454533 อ.ศรีรัฐ 30 ณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์ อนุมัติแล้ว
2 16/11/2562 2019-11-16 08:00 - 11:00 SOC 3-303 01454511 อ.อรนันท์ 36 ณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์ อนุมัติแล้ว
3 16/11/2562 2019-11-16 08:00 - 11:00 SOC 3-401 01454511 อ.วัชรินทร์ 50 ณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์ อนุมัติแล้ว
4 16/11/2562 2019-11-16 08:00 - 11:00 SOC 4-401 01456456 อสุรีย์ฉาย พลวัน 43 ธานี สุวรรณไตรย์ อนุมัติแล้ว
5 16/11/2562 2019-11-16 08:00 - 11:00 SOC 4-502 01454527 อ.ศาสตรินทร์ 20 นางกัญญาณัฏฐ์ จุลาเกตุโพธิชัย อนุมัติแล้ว
6 16/11/2562 2019-11-16 08:00 - 11:00 SOC 4-503 โครงการปริญญาโท จิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ อาจารย์ ป.โท จิตวิทยาชุมชน 30 หันสนา สุดยิ่ง อนุมัติแล้ว
7 16/11/2562 2019-11-16 08:00 - 11:00 SOC 4-504 01454543 อ.กณิกนันต์ 20 นางกัญญาณัฏฐ์ จุลาเกตุโพธิชัย อนุมัติแล้ว
8 16/11/2562 2019-11-16 08:00 - 11:00 SOC 4-505 01454574 อ.ไพลิน 20 นางกัญญาณัฏฐ์ จุลาเกตุโพธิชัย อนุมัติแล้ว
9 16/11/2562 2019-11-16 08:00 - 11:00 SOC 4-506 โครงการปริญญาโท จิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ อาจารย์ ป.โท จิตวิทยาชุมชน 30 หันสนา สุดยิ่ง อนุมัติแล้ว
10 16/11/2562 2019-11-16 08:00 - 11:00 SOC 4-601 01460442 ผศ.ดร.อรนัดดา 88 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
11 16/11/2562 2019-11-16 11:30 - 14:30 SOC 1-201 01454511 อ.สมเกียรติ 30 ณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์ อนุมัติแล้ว
12 16/11/2562 2019-11-16 11:30 - 14:30 SOC 3-301 01452261 อ.อาวุธ 30 กัญญาภัค บุญจันทร์ อนุมัติแล้ว
13 16/11/2562 2019-11-16 11:30 - 14:30 SOC 3-302 01454533 อ.ศรีรัฐ 30 ณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์ อนุมัติแล้ว
14 16/11/2562 2019-11-16 11:30 - 14:30 SOC 3-303 01454511 อ.อรนันท์ 36 ณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์ อนุมัติแล้ว
15 16/11/2562 2019-11-16 11:30 - 14:30 SOC 3-401 01454511 อ.วัชรินทร์ 50 ณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์ อนุมัติแล้ว
16 16/11/2562 2019-11-16 11:30 - 14:30 SOC 4-401 01454111 รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ 114 ชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่ อนุมัติแล้ว
17 16/11/2562 2019-11-16 11:30 - 14:30 SOC 4-402 01470481 อ.สิทธารถ 20 กัญญาภัค บุญจันทร์ อนุมัติแล้ว
18 16/11/2562 2019-11-16 11:30 - 14:30 SOC 4-404 01458451 อ.ดร.ยุทธศักดิ์ 23 ธานี สุวรรณไตรย์ อนุมัติแล้ว
19 16/11/2562 2019-11-16 11:30 - 14:30 SOC 4-405 01454111 รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ 60 สุภาพร หรุ่นสกุล อนุมัติแล้ว
20 16/11/2562 2019-11-16 11:30 - 14:30 SOC 4-501 01456456 อสุรีย์ฉาย พลวัน 22 ธานี สุวรรณไตรย์ อนุมัติแล้ว
21 16/11/2562 2019-11-16 11:30 - 14:30 SOC 4-502 01454527 อ.ศาสตรินทร์ 20 นางกัญญาณัฏฐ์ จุลาเกตุโพธิชัย อนุมัติแล้ว
22 16/11/2562 2019-11-16 11:30 - 14:30 SOC 4-503 โครงการปริญญาโท จิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ อาจารย์ ป.โท จิตวิทยาชุมชน 30 หันสนา สุดยิ่ง อนุมัติแล้ว
23 16/11/2562 2019-11-16 11:30 - 14:30 SOC 4-504 01454543 อ.กณิกนันต์ 20 นางกัญญาณัฏฐ์ จุลาเกตุโพธิชัย อนุมัติแล้ว
24 16/11/2562 2019-11-16 11:30 - 14:30 SOC 4-505 01454574 อ.ไพลิน 20 นางกัญญาณัฏฐ์ จุลาเกตุโพธิชัย อนุมัติแล้ว
25 16/11/2562 2019-11-16 11:30 - 14:30 SOC 4-506 โครงการปริญญาโท จิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ อาจารย์ ป.โท จิตวิทยาชุมชน 30 หันสนา สุดยิ่ง อนุมัติแล้ว
26 16/11/2562 2019-11-16 11:30 - 14:30 SOC 4-507 01458315 อ.ดร.ยุทธศักดิ์ 19 ธานี สุวรรณไตรย์ อนุมัติแล้ว
27 16/11/2562 2019-11-16 15:00 - 18:00 SOC 2-206 01454314 หมู่ 1 รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ 28 ชฎาพร เทาสิงห์ อนุมัติแล้ว
28 16/11/2562 2019-11-16 15:00 - 18:00 SOC 2-207 01454314 หมู่ 140 รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ 24 ชฎาพร เทาสิงห์ อนุมัติแล้ว
29 16/11/2562 2019-11-16 15:00 - 18:00 SOC 3-301 01454575 อ.กิงกนก 20 ณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์ อนุมัติแล้ว
30 16/11/2562 2019-11-16 15:00 - 18:00 SOC 3-303 01454555 อ.ลลิตา 50 ณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์ อนุมัติแล้ว
31 16/11/2562 2019-11-16 15:00 - 18:00 SOC 3-401 01454511 อ.วัชรินทร์ 50 ณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์ อนุมัติแล้ว
32 16/11/2562 2019-11-16 15:00 - 18:00 SOC 4-502 01454521 อ.อรนันท์ 20 นางกัญญาณัฏฐ์ จุลาเกตุโพธิชัย อนุมัติแล้ว
33 16/11/2562 2019-11-16 15:00 - 18:00 SOC 4-503 โครงการปริญญาโท จิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ อาจารย์ ป.โท จิตวิทยาชุมชน 30 หันสนา สุดยิ่ง อนุมัติแล้ว
34 16/11/2562 2019-11-16 15:00 - 18:00 SOC 4-504 01454543 อ.กณิกนันต์ 20 นางกัญญาณัฏฐ์ จุลาเกตุโพธิชัย อนุมัติแล้ว
35 16/11/2562 2019-11-16 15:00 - 18:00 SOC 4-506 โครงการปริญญาโท จิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ อาจารย์ ป.โท จิตวิทยาชุมชน 30 หันสนา สุดยิ่ง อนุมัติแล้ว
36 16/11/2562 2019-11-16 18:00 - 21:00 SOC 4-504 01454541 ผศ.ศรีรัฐ โกวงศ์ 33 นางกัญญาณัฏฐ์ จุลาเกตุโพธิชัย อนุมัติแล้ว