ข้อมูลการจองห้องเรียน/ห้องประชุม วันนี้ (21/11/2560)

ลำดับ
วันที่
วันที่
เวลา
ห้องเรียน/ประชุม
ชื่อวิชา/หัวข้อการประชุม
อาจารย์ผู้สอน/ประธานการประชุม
จำนวน นิสิต/ผู้เข้าประชุม
ชื่อผู้จอง
สถานะการอนุมัติ
0 21/11/2560 2017-11-21 08:00 - 11:00 SOC 3-602 01453498 ม.1 ผศ.ดร.เศรษฐบุตร, อ.ดร.วรภัทร 7 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
1 21/11/2560 2017-11-21 08:00 - 11:00 SOC 1-201 01454597 ม.3 รศ.จตุพร 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
2 21/11/2560 2017-11-21 08:00 - 11:00 SOC 1-202 01454519 ม.1 รศ.ดร.โกวิท 15 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
3 21/11/2560 2017-11-21 08:00 - 11:00 SOC 1-203 01455347 ม.1 ผศ.ไพลิน 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
4 21/11/2560 2017-11-21 08:00 - 11:00 SOC 1-204 01459361 ม.155 อ.ดร.รัก 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
5 21/11/2560 2017-11-21 08:00 - 11:00 SOC 1-205 01452321 ม.1 ผศ.ดร.กนิษฐา 25 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
6 21/11/2560 2017-11-21 08:00 - 11:00 SOC 2-201 01470482 ม.150 อ.ภควุฒิ 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
7 21/11/2560 2017-11-21 08:00 - 11:00 SOC 2-203 01453334 sareeya 40 สรียา กาฬสินธุ์ อนุมัติแล้ว
8 21/11/2560 2017-11-21 08:00 - 11:00 SOC 2-205 01454597 ม.2 รศ.เชี่ยวชาญ 20 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
9 21/11/2560 2017-11-21 08:00 - 11:00 SOC 2-206 01454559 ม.1 รศ.จตุพร 20 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
10 21/11/2560 2017-11-21 08:00 - 11:00 SOC 2-207 01452233 ม.1 ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ 20 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
11 21/11/2560 2017-11-21 08:00 - 11:00 SOC 3-301 01455234 ม.140 รศ.จุฑาทิพ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
12 21/11/2560 2017-11-21 08:00 - 11:00 SOC 3-302 01453363 ม.1 อ.นฤมล 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
13 21/11/2560 2017-11-21 08:00 - 11:00 SOC 3-402 01454597 ม.1 รศ.ดร.วัลลภ 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
14 21/11/2560 2017-11-21 08:00 - 11:00 SOC 4-401 01458372 ม.140 ผศ.ดร.ศรีรัฐ 70 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
15 21/11/2560 2017-11-21 08:00 - 11:00 SOC 4-402 01453341 ม.1 อ.ทองธาร, อ.พีรพจน์ 50 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
16 21/11/2560 2017-11-21 08:00 - 11:00 SOC 4-404 01454518 ม.1 รศ.ดร.สมเกียรติ 15 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
17 21/11/2560 2017-11-21 08:00 - 11:00 SOC 4-502 01453334 ม.160 อ.สรียา 45 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
18 21/11/2560 2017-11-21 08:00 - 11:00 SOC 4-504 01458271 ม.2 อ.ดร.ภิรดา 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
19 21/11/2560 2017-11-21 08:00 - 11:00 SOC 4-506 01458271 ม.1 อ.ดร.เกวลิน 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
20 21/11/2560 2017-11-21 08:00 - 11:00 SOC 4-507 01454491 ม.1 รศ.ดร.วัลลภ 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
21 21/11/2560 2017-11-21 08:00 - 11:00 SOC 4-508 01459443 ม.155 ผศ.ดร.อรพิน 50 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
22 21/11/2560 2017-11-21 08:00 - 11:00 SOC 4-601 01460411 ม.1 อ.ดร.ธีราพร 100 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
23 21/11/2560 2017-11-21 09:00 - 11:00 SOC 3-303 01451412 ม.1 ผศ.ดร.สุจิตรา 35 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
24 21/11/2560 2017-11-21 09:00 - 11:00 SOC 4-405 01451351 ม.145 อ.ภาวิณี, อ.ดร.ชมชิด, อ.สุพรรณิกา 96 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
25 21/11/2560 2017-11-21 09:30 - 11:00 SOC 3-401 01461212 ม.1 ผศ.ดร.วรชัย 75 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
26 21/11/2560 2017-11-21 09:30 - 11:00 SOC 4-403 01459224 ม.155 อ.พลอยวไล 120 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
27 21/11/2560 2017-11-21 11:00 - 12:30 SOC 4-403 01460101 ม.155 อ.ปาณิภา, อ.อมต 120 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
28 21/11/2560 2017-11-21 11:00 - 13:00 SOC 1-203 01451351 ม.1 อ.ดร.ชมชิด, อ.ภาวิณี 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
29 21/11/2560 2017-11-21 11:00 - 13:00 SOC 4-405 01451535 ม.145 อ.ดร.พูนศักดิ์ 82 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
30 21/11/2560 2017-11-21 11:00 - 14:00 SOC 3-602 01459101 ม.92 อ.นฤมล 24 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
31 21/11/2560 2017-11-21 11:00 - 14:00 SOC 1-202 01459362 ม.155 อ.ธนรัตน์ 35 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
32 21/11/2560 2017-11-21 11:00 - 14:00 SOC 1-204 01458375 ม.140 ผศ.ดร.ศรีรัฐ 50 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
33 21/11/2560 2017-11-21 11:00 - 14:00 SOC 1-205 01460433 ม.1 อ.วัชรี 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
34 21/11/2560 2017-11-21 11:00 - 14:00 SOC 2-201 01452451 ม.1 ผศ.ดร.กนิษฐา, อ.ศราวุฒิ 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
35 21/11/2560 2017-11-21 11:00 - 14:00 SOC 2-203 01453323 อ.พิเศษ(นิติศาสตร์) 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
36 21/11/2560 2017-11-21 11:00 - 14:00 SOC 2-204 01475597 ม.1 ผศ.ทรรศนะ 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
37 21/11/2560 2017-11-21 11:00 - 14:00 SOC 2-205 01456491 ม.1 ศ.นวลจันทร์ 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
38 21/11/2560 2017-11-21 11:00 - 14:00 SOC 2-206 01459497 หมู่ 156 อ.นรุตม์ พรประสิทธิ์ 26 เอกชัย กันอินทร์ อนุมัติแล้ว
39 21/11/2560 2017-11-21 11:00 - 14:00 SOC 2-207 01459376 ม.155 ผศ.ดร.ศยามล 50 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
40 21/11/2560 2017-11-21 11:00 - 14:00 SOC 3-301 01458371 ม.1 รศ.เชี่ยวชาญ 50 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
41 21/11/2560 2017-11-21 11:00 - 14:00 SOC 3-302 01456253 ม.1 รศ.จตุพร 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
42 21/11/2560 2017-11-21 11:00 - 14:00 SOC 3-303 01454491 ม.140 รศ.ดร.วัลลภ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
43 21/11/2560 2017-11-21 11:00 - 14:00 SOC 3-401 01453341 ม.160 อ.ทองธาร, อ.พีระพจน์ 100 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
44 21/11/2560 2017-11-21 11:00 - 14:00 SOC 3-402 01454111 ม.145 รศ.ดร.วัชรินทร์, อ.ดร.ภิรดา 90 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
45 21/11/2560 2017-11-21 11:00 - 14:00 SOC 4-401 01470113 ม.150 ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
46 21/11/2560 2017-11-21 11:00 - 14:00 SOC 4-402 01458496 ม.1 อ.ในภาควิชารัฐศาสตร์ 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
47 21/11/2560 2017-11-21 11:00 - 14:00 SOC 4-404 01456464 ม.140 อ.เปรมฤดี 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
48 21/11/2560 2017-11-21 11:00 - 14:00 SOC 4-501 01455335 ม.140 อ.วริศรา 20 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
49 21/11/2560 2017-11-21 11:00 - 14:00 SOC 4-502 01453333 อ.ดร.สุภัชลี 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
50 21/11/2560 2017-11-21 11:00 - 14:00 SOC 4-503 01459331 ม.155 อ.ดร.ธีรพัฒน์ 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
51 21/11/2560 2017-11-21 11:00 - 14:00 SOC 4-505 01453322 ม. อ.สหธน, อ.นฤมล 50 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
52 21/11/2560 2017-11-21 11:00 - 14:00 SOC 4-506 01470384 ม.150 อ.ภควุฒิ 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
53 21/11/2560 2017-11-21 11:00 - 14:00 SOC 4-507 01459432 ม.1 ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
54 21/11/2560 2017-11-21 11:00 - 14:00 SOC 4-508 01474532 ม.1 ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
55 21/11/2560 2017-11-21 14:00 - 15:30 SOC 4-601 01416401 ม.155 อ.คณะวิทยาศาสตร์ 100 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
56 21/11/2560 2017-11-21 14:00 - 16:00 SOC 3-401 01459391 ม.1 ผศ.ทรรศนะ 77 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
57 21/11/2560 2017-11-21 14:00 - 16:00 SOC 4-403 01451412 ม.145 รศ.ดร.สากล, ผศ.ดร.สุจิตรา 70 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
58 21/11/2560 2017-11-21 14:00 - 17:00 SOC 3-602 01460101 ม.92 ผศ.พวงทิพย์ 24 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
59 21/11/2560 2017-11-21 14:00 - 17:00 SOC 1-202 01454221 รศ.ดร.วัลลภ 40 ธานี สุวรรณไตรย์ อนุมัติแล้ว
60 21/11/2560 2017-11-21 14:00 - 17:00 SOC 1-203 01453334 ม.1 อ.สรียา 20 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
61 21/11/2560 2017-11-21 14:00 - 17:00 SOC 1-204 01454314 ม.140 รศ.ดร.วัชรินทร์ 100 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
62 21/11/2560 2017-11-21 14:00 - 17:00 SOC 1-206 01452322 ม.1 อ.ภควุฒิ 20 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
63 21/11/2560 2017-11-21 14:00 - 17:00 SOC 2-201 01460101 ม.1 อ.ในภาควิชา 35 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
64 21/11/2560 2017-11-21 14:00 - 17:00 SOC 2-203 01475512 ม.1 ผศ.ดร.ถวัลย์, ผศ.ดร.ศยามล 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
65 21/11/2560 2017-11-21 14:00 - 17:00 SOC 2-204 01460442 ม.1 ผศ.ดร.ธนารดี 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
66 21/11/2560 2017-11-21 14:00 - 17:00 SOC 2-205 01456491 ม.140 ศ.นวลจันทร์ 35 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
67 21/11/2560 2017-11-21 14:00 - 17:00 SOC 2-206 01455234 ม.1 รศ.จุฑาทิพ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
68 21/11/2560 2017-11-21 14:00 - 17:00 SOC 2-207 01451311 ม.1 รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ 35 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
69 21/11/2560 2017-11-21 14:00 - 17:00 SOC 3-301 01470272 ม.150 อ.สิทธารถ 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
70 21/11/2560 2017-11-21 14:00 - 17:00 SOC 3-302 01454221 ม.2 ผศ.ดร.อรนันท์ 45 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
71 21/11/2560 2017-11-21 14:00 - 17:00 SOC 3-303 01459497 ม.3 อ.ดร.รัก, อ.พลอยวไล 26 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
72 21/11/2560 2017-11-21 14:00 - 17:00 SOC 3-402 01460442 ม.1 ผศ.ดร.ธนารดี, ผศ.ดร.อรนัดดา 100 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
73 21/11/2560 2017-11-21 14:00 - 17:00 SOC 4-401 01460328 ม.1 อ.ดร.ปุรินทร์ 100 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
74 21/11/2560 2017-11-21 14:00 - 17:00 SOC 4-402 01454527 ม.1 ผศ.ศาสตรินทร์ 15 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
75 21/11/2560 2017-11-21 14:00 - 17:00 SOC 4-404 01455347 ม.140 ผศ.ไพลิน 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
76 21/11/2560 2017-11-21 14:00 - 17:00 SOC 4-405 01458271 ม.140 รศ.สุพัตรา 74 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
77 21/11/2560 2017-11-21 14:00 - 17:00 SOC 4-501 01458474 ม.1 อ.ดร.ภิรดา 38 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
78 21/11/2560 2017-11-21 14:00 - 17:00 SOC 4-502 01474511 ม.1 อ.ดร.เฉลิมขวัญ 50 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
79 21/11/2560 2017-11-21 14:00 - 17:00 SOC 4-503 01470473 ม.150 อ.ดร.กรกิต 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
80 21/11/2560 2017-11-21 14:00 - 17:00 SOC 4-504 01458474 ม.1 อ.ดร.ภิรดา 60 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
81 21/11/2560 2017-11-21 14:00 - 17:00 SOC 4-505 01453323 ม.160 อ.ดร.สุภัชลี 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
82 21/11/2560 2017-11-21 14:00 - 17:00 SOC 4-506 01458472 ม.140 ผศ.ดร.ศรีรัฐ 55 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
83 21/11/2560 2017-11-21 14:00 - 17:00 SOC 4-508 01459433 ม.155 ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย 30 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
84 21/11/2560 2017-11-21 17:00 - 18:30 SOC 2-206 01999021 ม.145 อ.ในภาควิชา 50 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
85 21/11/2560 2017-11-21 17:00 - 19:00 SOC 3-301 01999111 ม.1 ผศ.ดร.สุจิตรา 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
86 21/11/2560 2017-11-21 17:00 - 20:00 SOC 4-501 01456253 ม.140 รศ.จตุพร 50 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
87 21/11/2560 2017-11-21 17:00 - 20:00 SOC 4-601 01453101 ม.155 อ.นฤมล 100 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
88 21/11/2560 2017-11-21 18:00 - 21:00 SOC 4-503 ป.โท จิตวิทยาชุมชน อ.ดร.ธีรพัฒน์ 40 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว
89 21/11/2560 2017-11-21 18:00 - 21:00 SOC 4-506 ป.โท จิตวิทยาชุมชน อ.ดร.ธีรพัฒน์ 50 ผู้ดูแลระบบ อนุมัติแล้ว