ข้อมูลการจองห้องเรียน/ห้องประชุม ประจำวันที่ 1/09/2017

ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01451441 ม.1
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 รศ.ดร.พันธ์ทิพย์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-201
วันที่ :
 01/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 8 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01454214 ม.140
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ผศ.ดร.อรนันท์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-201
วันที่ :
 01/09/2560
เวลา :
 11:00 - 14:00
จำนวน :
 38 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459461 ม.1
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ดร.รัก
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-202
วันที่ :
 01/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 30 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01451441 ม.145
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 รศ.ดร.พันธ์ทิพย์, รศ.ดร.สากล
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-202
วันที่ :
 01/09/2560
เวลา :
 11:00 - 14:00
จำนวน :
 40 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01452274 ม.1
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ผศ.ดร.กนิษฐา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-203
วันที่ :
 01/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 20 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 วิจัย
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.อาวุธ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-203
วันที่ :
 01/09/2560
เวลา :
 11:00 - 14:00
จำนวน :
 20 คน
ชื่อผู้จอง :
  กัญญาภัค บุญจันทร์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01451352 ม.145
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ผศ.ดร.สุจิตรา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-204
วันที่ :
 01/09/2560
เวลา :
 09:00 - 11:00
จำนวน :
 70 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459466 ม.1
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.พลอยวไล
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-204
วันที่ :
 01/09/2560
เวลา :
 11:00 - 14:00
จำนวน :
 30 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459335 ม.155
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ดร.เฉลิมขวัญ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-205
วันที่ :
 01/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 40 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01452224 ม.1
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ภควุฒิ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-205
วันที่ :
 01/09/2560
เวลา :
 14:00 - 17:00
จำนวน :
 15 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


[1][2][3][4][5][6][7][8]