ข้อมูลการจองห้องเรียน/ห้องประชุม ประจำวันที่ 13/09/2017

ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01462511 ม.1
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ดร.ปุรินทร์, ผศ.ดร.โสวัตรี
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
  SOC 3-602
วันที่ :
 13/09/2560
เวลา :
 11:00 - 14:00
จำนวน :
 30 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01462591 ม.1
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ดร.ภัทรพรรณ, ผศ.พวงทิพย์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
  SOC 3-602
วันที่ :
 13/09/2560
เวลา :
 14:00 - 17:00
จำนวน :
 30 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459441
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 เอื้ออนุช ถนอมวงษ์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
  SOC 3-603
วันที่ :
 13/09/2560
เวลา :
 11:00 - 14:00
จำนวน :
 18 คน
ชื่อผู้จอง :
  เอื้ออนุช ถนอมวงษ์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01454531 ม.1
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ดร.ภิรดา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-201
วันที่ :
 13/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 20 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01461421 ม.1
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ผศ.พวงทิพย์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-201
วันที่ :
 13/09/2560
เวลา :
 11:00 - 14:00
จำนวน :
 40 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01452272 ม.1
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ดร.ลลิตา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-201
วันที่ :
 13/09/2560
เวลา :
 14:00 - 17:00
จำนวน :
 20 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01455438 ม.1
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.วริศรา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-202
วันที่ :
 13/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 40 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01460329 ม.
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ดร.ภัทรพรรณ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-202
วันที่ :
 13/09/2560
เวลา :
 11:00 - 14:00
จำนวน :
 25 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01470385 ม.150
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ดร.อาวุธ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-202
วันที่ :
 13/09/2560
เวลา :
 14:00 - 17:00
จำนวน :
 30 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01454415 ม.1
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 รศ.ดร.สมเกียรติ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-203
วันที่ :
 13/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 32 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]