ข้อมูลการจองห้องเรียน/ห้องประชุม ประจำวันที่ 16/09/2017

ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459362
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ธนรัตน์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-204
วันที่ :
 16/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 80 คน
ชื่อผู้จอง :
  ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459362
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ธนรัตน์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-204
วันที่ :
 16/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 80 คน
ชื่อผู้จอง :
  ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01452233
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ศุภกาญจน์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-206
วันที่ :
 16/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 20 คน
ชื่อผู้จอง :
  กัญญาภัค บุญจันทร์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01453102 ม.200
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ดร.สุภัชลี, อ.รุ่งนภา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-207
วันที่ :
 16/09/2560
เวลา :
 13:00 - 16:00
จำนวน :
 60 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01451412
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ผศ.ดร.สุจิตรา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 3-301
วันที่ :
 16/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 55 คน
ชื่อผู้จอง :
  จิตต์ดาภา อาจมุณี
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01451412
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ผศ.ดร.สุจิตรา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 3-302
วันที่ :
 16/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 50 คน
ชื่อผู้จอง :
  จิตต์ดาภา อาจมุณี
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459441 (155)
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.เอื้ออนุช ถนอมวงษ์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 3-303
วันที่ :
 16/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 43 คน
ชื่อผู้จอง :
  ชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01470113
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 โครงการเอเชียฯ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 3-401
วันที่ :
 16/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 60 คน
ชื่อผู้จอง :
  พิมพรรณ ทิพยภิบาล
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459224 (1)
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.พลอยวไล ทองรักษ์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 4-401
วันที่ :
 16/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 62 คน
ชื่อผู้จอง :
  ชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01454582
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ผศ.กิ่งกนก
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 4-402
วันที่ :
 16/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 20 คน
ชื่อผู้จอง :
  ณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


[1][2][3][4]