ข้อมูลการจองห้องเรียน/ห้องประชุม ประจำวันที่ 17/09/2017

ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01452451
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.พิเศษ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
  SOC 3-602
วันที่ :
 17/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 25 คน
ชื่อผู้จอง :
  กัญญาภัค บุญจันทร์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 สุขภาพจิต
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 3-401
วันที่ :
 17/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 39 คน
ชื่อผู้จอง :
  เอกชัย กันอินทร์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 จิตวิทยาการแนะแนว
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 3-401
วันที่ :
 17/09/2560
เวลา :
 15:00 - 18:00
จำนวน :
 54 คน
ชื่อผู้จอง :
  เอกชัย กันอินทร์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01454581
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.วิริศรา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 4-402
วันที่ :
 17/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 20 คน
ชื่อผู้จอง :
  ณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01454581
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.วริศรา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 4-402
วันที่ :
 17/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 20 คน
ชื่อผู้จอง :
  ณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01454581
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.วริศรา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 4-402
วันที่ :
 17/09/2560
เวลา :
 15:00 - 18:00
จำนวน :
 20 คน
ชื่อผู้จอง :
  ณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01451251
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ภาควิชาภูมิศาสตร์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 4-403
วันที่ :
 17/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 70 คน
ชื่อผู้จอง :
  จิตต์ดาภา อาจมุณี
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01451251
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ภาควิชาภูมิศาสตร์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 4-404
วันที่ :
 17/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 50 คน
ชื่อผู้จอง :
  จิตต์ดาภา อาจมุณี
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01470383
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 โครงการเอเชียฯ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 4-501
วันที่ :
 17/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 40 คน
ชื่อผู้จอง :
  พิมพรรณ ทิพยภิบาล
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459262
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.รัก ชุณหกาญจน์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 4-502
วันที่ :
 17/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 40 คน
ชื่อผู้จอง :
  เอกชัย กันอินทร์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


[1][2][3]