ข้อมูลการจองห้องเรียน/ห้องประชุม ประจำวันที่ 18/09/2017

ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459467
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.รัก ชุณหกาญจน์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-202
วันที่ :
 18/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 23 คน
ชื่อผู้จอง :
  เอกชัย กันอินทร์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01453222
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 นิติภาคพิเศษ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-204
วันที่ :
 18/09/2560
เวลา :
 15:00 - 18:00
จำนวน :
 52 คน
ชื่อผู้จอง :
  สุภาพร หรุ่นสกุล
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01453222
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 นิติภาคพิเศษ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-206
วันที่ :
 18/09/2560
เวลา :
 15:00 - 18:00
จำนวน :
 40 คน
ชื่อผู้จอง :
  สุภาพร หรุ่นสกุล
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01470381
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 โครงการเอเชียฯ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-207
วันที่ :
 18/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 42 คน
ชื่อผู้จอง :
  พิมพรรณ ทิพยภิบาล
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01453222
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 นิติภาคพิเศษ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-207
วันที่ :
 18/09/2560
เวลา :
 15:00 - 18:00
จำนวน :
 40 คน
ชื่อผู้จอง :
  สุภาพร หรุ่นสกุล
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01451311
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 รศ.ดร.พันธ์ทิพย์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 3-301
วันที่ :
 18/09/2560
เวลา :
 15:00 - 18:00
จำนวน :
 50 คน
ชื่อผู้จอง :
  จิตต์ดาภา อาจมุณี
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01451311
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 รศ.ดร.พันธ์ทิพย์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 3-302
วันที่ :
 18/09/2560
เวลา :
 15:00 - 18:00
จำนวน :
 50 คน
ชื่อผู้จอง :
  จิตต์ดาภา อาจมุณี
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459443 (1+155)
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 3-303
วันที่ :
 18/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 46 คน
ชื่อผู้จอง :
  ชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01453112
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.นฤมล ช้างบุญมี
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 3-303
วันที่ :
 18/09/2560
เวลา :
 15:00 - 18:00
จำนวน :
 54 คน
ชื่อผู้จอง :
  พรธิดา เจนการศึก
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459242
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ผศ.พ.ต.หญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 3-401
วันที่ :
 18/09/2560
เวลา :
 15:00 - 18:00
จำนวน :
 55 คน
ชื่อผู้จอง :
  ชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


[1][2][3]