ข้อมูลการจองห้องเรียน/ห้องประชุม ประจำวันที่ 19/09/2017

ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01452322
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ภควุฒิ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
  SOC 3-602
วันที่ :
 19/09/2560
เวลา :
 15:00 - 18:00
จำนวน :
 15 คน
ชื่อผู้จอง :
  กัญญาภัค บุญจันทร์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01453323
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ดร.วรภัทร
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-204
วันที่ :
 19/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 55 คน
ชื่อผู้จอง :
  พรธิดา เจนการศึก
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01455234
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 รศ.จุฑาทิพ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-205
วันที่ :
 19/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 20 คน
ชื่อผู้จอง :
  ธานี สุวรรณไตรย์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01455234 หมู่ 140
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 รศ.จุฑาทิพ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-206
วันที่ :
 19/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 36 คน
ชื่อผู้จอง :
  ธานี สุวรรณไตรย์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459477
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-206
วันที่ :
 19/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 50 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459475
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-206
วันที่ :
 19/09/2560
เวลา :
 15:00 - 18:00
จำนวน :
 45 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01451421
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ผศ.ดร.สุจิตรา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-207
วันที่ :
 19/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 45 คน
ชื่อผู้จอง :
  จิตต์ดาภา อาจมุณี
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01456251 (145)
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.เปรมฤดี
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-207
วันที่ :
 19/09/2560
เวลา :
 15:00 - 18:00
จำนวน :
 41 คน
ชื่อผู้จอง :
  เปรมฤดี บุญตามช่วย
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459465 (1+155)
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.พลอยวไล ทองรักษ์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 3-301
วันที่ :
 19/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 38 คน
ชื่อผู้จอง :
  ชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01456453
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 รศ.จตุพร
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 3-302
วันที่ :
 19/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 22 คน
ชื่อผู้จอง :
  ธานี สุวรรณไตรย์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


[1][2][3]