ข้อมูลการจองห้องเรียน/ห้องประชุม ประจำวันที่ 2/09/2017

ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01470389 ม.150
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ดร.กนิษฐา, อ.สีดา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
  SOC 3-602
วันที่ :
 02/09/2560
เวลา :
 09:00 - 12:00
จำนวน :
 30 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01470387 ม.150
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ภควุฒิ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-203
วันที่ :
 02/09/2560
เวลา :
 09:00 - 12:00
จำนวน :
 30 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01451252 ม.145
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ดร.อสมาภรณ์, อ.ดร.พูนศักดิ์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-204
วันที่ :
 02/09/2560
เวลา :
 08:00 - 10:00
จำนวน :
 90 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01453342
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 สรียา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-204
วันที่ :
 02/09/2560
เวลา :
 10:00 - 15:00
จำนวน :
 80 คน
ชื่อผู้จอง :
  สรียา กาฬสินธุ์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01470331 ม.155
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ศรัญญู
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-205
วันที่ :
 02/09/2560
เวลา :
 13:00 - 16:00
จำนวน :
 30 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01451451 ม.145
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 รศ.สิริกร
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-206
วันที่ :
 02/09/2560
เวลา :
 08:00 - 12:00
จำนวน :
 60 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01453102 ม.200
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ดร.สุภัชลี, อ.รุ่งนภา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-207
วันที่ :
 02/09/2560
เวลา :
 13:00 - 16:00
จำนวน :
 60 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01454211
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ผศ.ดร.อรนันท์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 3-301
วันที่ :
 02/09/2560
เวลา :
 09:00 - 12:00
จำนวน :
 35 คน
ชื่อผู้จอง :
  ธานี สุวรรณไตรย์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01456252 ม.1
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ศ.นวลจันทร์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 3-301
วันที่ :
 02/09/2560
เวลา :
 13:00 - 16:00
จำนวน :
 25 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01453342 ม.160
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.วิรัช, อ.ชาติชาย
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 3-401
วันที่ :
 02/09/2560
เวลา :
 09:00 - 15:00
จำนวน :
 100 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


[1][2][3]