ข้อมูลการจองห้องเรียน/ห้องประชุม ประจำวันที่ 20/09/2017

ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01454415
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 รศ.ดร.สมเกียรติ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-203
วันที่ :
 20/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 23 คน
ชื่อผู้จอง :
  ธานี สุวรรณไตรย์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01453221
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ผศ.เศรษฐบุตร
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-204
วันที่ :
 20/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 53 คน
ชื่อผู้จอง :
  พรธิดา เจนการศึก
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01452261
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.อาวุธ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-203
วันที่ :
 20/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 15 คน
ชื่อผู้จอง :
  กัญญาภัค บุญจันทร์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01455232
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 รศ.จุฑาทิพ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-205
วันที่ :
 20/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 20 คน
ชื่อผู้จอง :
  ธานี สุวรรณไตรย์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01454415 หมู่ 140
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 รศ.ดร.สมเกียรติ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-205
วันที่ :
 20/09/2560
เวลา :
 15:00 - 18:00
จำนวน :
 32 คน
ชื่อผู้จอง :
  ธานี สุวรรณไตรย์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01455232 หมู่ 140
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 รศ.จุฑาทิพ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-206
วันที่ :
 20/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 34 คน
ชื่อผู้จอง :
  ธานี สุวรรณไตรย์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01451121
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 รศ.สิริกร
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-207
วันที่ :
 20/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 55 คน
ชื่อผู้จอง :
  จิตต์ดาภา อาจมุณี
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01462521
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ธีราพร ทองปัญญา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 3-301
วันที่ :
 20/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 5 คน
ชื่อผู้จอง :
  ธีราพร ทองปัญญา
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01460321
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ธีราพร ทองปัญญา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 3-301
วันที่ :
 20/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 41 คน
ชื่อผู้จอง :
  ธีราพร ทองปัญญา
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01470251
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 โครงการเอเชียฯ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 3-401
วันที่ :
 20/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 50 คน
ชื่อผู้จอง :
  พิมพรรณ ทิพยภิบาล
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


[1][2][3]