ข้อมูลการจองห้องเรียน/ห้องประชุม ประจำวันที่ 21/09/2017

ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 มานุษยวิทยาเบื้องต้น
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ชลิตา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-204
วันที่ :
 21/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 46 คน
ชื่อผู้จอง :
  ชลิตา บัณฑุวงศ์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01453411
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.สรียา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-204
วันที่ :
 21/09/2560
เวลา :
 15:00 - 18:00
จำนวน :
 47 คน
ชื่อผู้จอง :
  พรธิดา เจนการศึก
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล (01459428)
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ. เอื้ออนุช ถนอมวงษ์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-205
วันที่ :
 21/09/2560
เวลา :
 15:00 - 18:00
จำนวน :
 26 คน
ชื่อผู้จอง :
  นฤมล เพ็ชรทิพย์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01452224
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ภควุฒิ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-203
วันที่ :
 21/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 20 คน
ชื่อผู้จอง :
  กัญญาภัค บุญจันทร์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01474531
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 รศ.ดร.สุปาณี สนธิรัตน
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-204
วันที่ :
 21/09/2560
เวลา :
 15:00 - 18:00
จำนวน :
 10 คน
ชื่อผู้จอง :
  หันสนา สุดยิ่ง
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01474531
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 รศ.ดร.สุปาณี สนธิรัตน
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-205
วันที่ :
 21/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 10 คน
ชื่อผู้จอง :
  หันสนา สุดยิ่ง
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01454417
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 รศ.ดร.สมเกียรติ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-205
วันที่ :
 21/09/2560
เวลา :
 15:00 - 18:00
จำนวน :
 21 คน
ชื่อผู้จอง :
  ธานี สุวรรณไตรย์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01452491
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ศรัญญู
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-206
วันที่ :
 21/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 30 คน
ชื่อผู้จอง :
  กัญญาภัค บุญจันทร์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01451352
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ผศ.ดร.สุจิตรา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-206
วันที่ :
 21/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 55 คน
ชื่อผู้จอง :
  จิตต์ดาภา อาจมุณี
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01451352
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ผศ.ดร.สุจิตรา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-207
วันที่ :
 21/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 55 คน
ชื่อผู้จอง :
  จิตต์ดาภา อาจมุณี
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


[1][2][3][4]