ข้อมูลการจองห้องเรียน/ห้องประชุม ประจำวันที่ 22/09/2017

ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459461
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.รัก ชุณหกาญจน์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-202
วันที่ :
 22/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 19 คน
ชื่อผู้จอง :
  เอกชัย กันอินทร์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01453334
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.สรียา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-203
วันที่ :
 22/09/2560
เวลา :
 15:00 - 18:00
จำนวน :
 10 คน
ชื่อผู้จอง :
  พรธิดา เจนการศึก
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01453342
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.สรียา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-204
วันที่ :
 22/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 60 คน
ชื่อผู้จอง :
  พรธิดา เจนการศึก
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01453334
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 นิติภาคพิเศษ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-204
วันที่ :
 22/09/2560
เวลา :
 15:00 - 18:00
จำนวน :
 42 คน
ชื่อผู้จอง :
  สุภาพร หรุ่นสกุล
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01461421 ม.1
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ผศ.ดร.พวงทิพย์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-206
วันที่ :
 22/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 30 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459272
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ทรรศนะ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-207
วันที่ :
 22/09/2560
เวลา :
 15:00 - 18:00
จำนวน :
 55 คน
ชื่อผู้จอง :
  ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01453332 กฎหมายแรงงาน
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 3-301
วันที่ :
 22/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 47 คน
ชื่อผู้จอง :
  ชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01455335 หมู่ 140
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 วริศรา อิ่มพิทักษ์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 3-301
วันที่ :
 22/09/2560
เวลา :
 15:00 - 18:00
จำนวน :
 33 คน
ชื่อผู้จอง :
  วริศรา อิ่มพทักษ์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01455335 หมู่ 1
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 วริศรา อิ่มพิทักษ์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 3-302
วันที่ :
 22/09/2560
เวลา :
 15:00 - 18:00
จำนวน :
 13 คน
ชื่อผู้จอง :
  วริศรา อิ่มพทักษ์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01470241
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 โครงการเอเชียฯ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 3-303
วันที่ :
 22/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 30 คน
ชื่อผู้จอง :
  พิมพรรณ ทิพยภิบาล
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


[1][2][3]