ข้อมูลการจองห้องเรียน/ห้องประชุม ประจำวันที่ 23/09/2017

ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459101
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ดร.สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-202
วันที่ :
 23/09/2560
เวลา :
 15:00 - 18:00
จำนวน :
 10 คน
ชื่อผู้จอง :
  สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 เวียดนาม
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.พิเศษ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-201
วันที่ :
 23/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 20 คน
ชื่อผู้จอง :
  กัญญาภัค บุญจันทร์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 เวียดนาม
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.พิเศษ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-201
วันที่ :
 23/09/2560
เวลา :
 15:00 - 18:00
จำนวน :
 10 คน
ชื่อผู้จอง :
  กัญญาภัค บุญจันทร์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01453102 ม.200
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ดร.สุภัชลี, อ.รุ่งนภา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-207
วันที่ :
 23/09/2560
เวลา :
 13:00 - 16:00
จำนวน :
 60 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459222 (1)
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.เอื้ออนุช ถนอมวงษ์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 4-401
วันที่ :
 23/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 63 คน
ชื่อผู้จอง :
  ชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01454582
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.กิ่งกนก
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 4-402
วันที่ :
 23/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 20 คน
ชื่อผู้จอง :
  ณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01454582
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.กิ่งกนก
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 4-402
วันที่ :
 23/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 20 คน
ชื่อผู้จอง :
  ณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01454582
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.กิ่งกนก
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 4-402
วันที่ :
 23/09/2560
เวลา :
 15:00 - 18:00
จำนวน :
 20 คน
ชื่อผู้จอง :
  ณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459222 (155)
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.เอื้ออนุช ถนอมวงษ์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 4-403
วันที่ :
 23/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 90 คน
ชื่อผู้จอง :
  ชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 สิทธิมนุษยชนกับความขัดแย้ง
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ผศ.ดร.กิ่งกนก ชวลิตธำรง
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 4-501
วันที่ :
 23/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 10 คน
ชื่อผู้จอง :
  สาวิณี ภู่ภูสิทธิ์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


[1][2][3]