ข้อมูลการจองห้องเรียน/ห้องประชุม ประจำวันที่ 24/09/2017

ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01470371
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 โครงการเอเชียฯ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 3-401
วันที่ :
 24/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 60 คน
ชื่อผู้จอง :
  พิมพรรณ ทิพยภิบาล
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 สอบวิชาปัญหาพิเศษ สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.พลอยวไล ทองรักษ์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 3-402
วันที่ :
 24/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 40 คน
ชื่อผู้จอง :
  เอกชัย กันอินทร์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 สอบวิชาปัญหาพิเศษ สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.พลอยวไล ทองรักษ์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 3-402
วันที่ :
 24/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 40 คน
ชื่อผู้จอง :
  เอกชัย กันอินทร์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 สอบวิชาปัญหาพิเศษ สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.พลอยวไล ทองรักษ์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 3-402
วันที่ :
 24/09/2560
เวลา :
 15:00 - 18:00
จำนวน :
 40 คน
ชื่อผู้จอง :
  เอกชัย กันอินทร์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01453101
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.นฤมล ช้างบุญมี
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 4-401
วันที่ :
 24/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 60 คน
ชื่อผู้จอง :
  ชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 จิตวิทยาการให้การปรึกษา
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 4-401
วันที่ :
 24/09/2560
เวลา :
 15:00 - 18:00
จำนวน :
 106 คน
ชื่อผู้จอง :
  เอกชัย กันอินทร์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01454581
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.วิริศรา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 4-402
วันที่ :
 24/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 20 คน
ชื่อผู้จอง :
  ณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01454581
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.วริศรา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 4-402
วันที่ :
 24/09/2560
เวลา :
 11:30 - 14:30
จำนวน :
 20 คน
ชื่อผู้จอง :
  ณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01454581
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.วริศรา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 4-402
วันที่ :
 24/09/2560
เวลา :
 15:00 - 18:00
จำนวน :
 20 คน
ชื่อผู้จอง :
  ณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01453101
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.นฤมล ช้างบุญมี
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 4-403
วันที่ :
 24/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 60 คน
ชื่อผู้จอง :
  ชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


[1][2][3]