ข้อมูลการจองห้องเรียน/ห้องประชุม ประจำวันที่ 25/09/2017

ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459223 ม.1
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ดร.ธีรพัฒน์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
  SOC 3-602
วันที่ :
 25/09/2560
เวลา :
 11:00 - 14:00
จำนวน :
 50 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01470241 ม.150
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.กนกพร
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-201
วันที่ :
 25/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 24 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459431 ม.155
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ดร.เฉลิมขวัญ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-201
วันที่ :
 25/09/2560
เวลา :
 14:00 - 17:00
จำนวน :
 30 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459467 ม.155
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ดร.รัก
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-202
วันที่ :
 25/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 30 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01451421 ม.1
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ผศ.ดร.สุจิตรา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-202
วันที่ :
 25/09/2560
เวลา :
 11:00 - 14:00
จำนวน :
 40 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01460423 ม.1
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ผศ.ดร.อรนัดดา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-203
วันที่ :
 25/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 25 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459431 ม.1
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ดร.เฉลิมขวัญ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-203
วันที่ :
 25/09/2560
เวลา :
 11:00 - 14:00
จำนวน :
 40 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459362 ม.1
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ธนรัตน์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-203
วันที่ :
 25/09/2560
เวลา :
 14:00 - 17:00
จำนวน :
 40 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01470371 ม.150
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.จุฑารัตน์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-204
วันที่ :
 25/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 60 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459463 ม.2
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ธนรัตน์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-205
วันที่ :
 25/09/2560
เวลา :
 11:00 - 14:00
จำนวน :
 40 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


[1][2][3][4][5][6][7][8]