ข้อมูลการจองห้องเรียน/ห้องประชุม ประจำวันที่ 26/09/2017

ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01453498 ม.1
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ผศ.ดร.เศรษฐบุตร, อ.ดร.วรภัทร
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
  SOC 3-602
วันที่ :
 26/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 7 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459101 ม.92
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.นฤมล
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
  SOC 3-602
วันที่ :
 26/09/2560
เวลา :
 11:00 - 14:00
จำนวน :
 24 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01460101 ม.92
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ผศ.พวงทิพย์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
  SOC 3-602
วันที่ :
 26/09/2560
เวลา :
 14:00 - 17:00
จำนวน :
 24 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01454597 ม.3
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 รศ.จตุพร
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-201
วันที่ :
 26/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 30 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01454519 ม.1
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 รศ.ดร.โกวิท
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-202
วันที่ :
 26/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 15 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459362 ม.155
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ธนรัตน์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-202
วันที่ :
 26/09/2560
เวลา :
 11:00 - 14:00
จำนวน :
 35 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01455347 ม.1
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ผศ.ไพลิน
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-203
วันที่ :
 26/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 40 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01451351 ม.1
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ดร.ชมชิด, อ.ภาวิณี
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-203
วันที่ :
 26/09/2560
เวลา :
 11:00 - 13:00
จำนวน :
 40 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01453334 ม.1
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.สรียา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-203
วันที่ :
 26/09/2560
เวลา :
 14:00 - 17:00
จำนวน :
 20 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459361 ม.155
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ดร.รัก
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-204
วันที่ :
 26/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 30 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]