ข้อมูลการจองห้องเรียน/ห้องประชุม ประจำวันที่ 3/09/2017

ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 453342
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 sareeya
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-204
วันที่ :
 03/09/2560
เวลา :
 09:00 - 16:00
จำนวน :
 60 คน
ชื่อผู้จอง :
  สรียา กาฬสินธุ์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01453341 ม.1
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.พีรพจน์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 3-301
วันที่ :
 03/09/2560
เวลา :
 09:00 - 16:00
จำนวน :
 50 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01453342 ม.1
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.วิรัช, อ.ชาติชาย
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 3-401
วันที่ :
 03/09/2560
เวลา :
 09:00 - 16:00
จำนวน :
 50 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01453341 หมู่ 1
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ดร.วรภัทร
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 3-402
วันที่ :
 03/09/2560
เวลา :
 09:00 - 16:00
จำนวน :
 80 คน
ชื่อผู้จอง :
  พรธิดา เจนการศึก
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 ป.โท รัฐศาสตร์
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 รศ.ดร.สมเกียรติ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 4-402
วันที่ :
 03/09/2560
เวลา :
 09:00 - 16:00
จำนวน :
 50 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01453224 ม.160
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ปรีชาวัชร์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 4-403
วันที่ :
 03/09/2560
เวลา :
 09:00 - 16:00
จำนวน :
 120 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01470425 ม.150
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ดร.กรกิต
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 4-404
วันที่ :
 03/09/2560
เวลา :
 09:00 - 12:00
จำนวน :
 30 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 ป.โท การจัดการความขัดแย้ง
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ผศ.ดร.โสวัตรี
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 4-501
วันที่ :
 03/09/2560
เวลา :
 09:00 - 16:00
จำนวน :
 10 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 ป.โท รัฐศาสตร์
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 รศ.ดร.สมเกียรติ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 4-504
วันที่ :
 03/09/2560
เวลา :
 09:00 - 16:00
จำนวน :
 50 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 ป.โท รัฐศาสตร์
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 รศ.ดร.สมเกียรติ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 4-505
วันที่ :
 03/09/2560
เวลา :
 09:00 - 16:00
จำนวน :
 50 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


[1][2]