ข้อมูลการจองห้องเรียน/ห้องประชุม ประจำวันที่ 30/09/2017

ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01470389 ม.150
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ดร.กนิษฐา, อ.สีดา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
  SOC 3-602
วันที่ :
 30/09/2560
เวลา :
 09:00 - 12:00
จำนวน :
 30 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01470387 ม.150
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ภควุฒิ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-203
วันที่ :
 30/09/2560
เวลา :
 09:00 - 12:00
จำนวน :
 30 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01451252 ม.145
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ดร.อสมาภรณ์, อ.ดร.พูนศักดิ์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-204
วันที่ :
 30/09/2560
เวลา :
 08:00 - 10:00
จำนวน :
 90 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01470331 ม.155
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ศรัญญู
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-205
วันที่ :
 30/09/2560
เวลา :
 13:00 - 16:00
จำนวน :
 30 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 จิตวิทยา
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ผศ.พ.ต.หญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-206
วันที่ :
 30/09/2560
เวลา :
 09:00 - 12:00
จำนวน :
 40 คน
ชื่อผู้จอง :
  ชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459475
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-203
วันที่ :
 30/09/2560
เวลา :
 08:30 - 12:00
จำนวน :
 19 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459475
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-203
วันที่ :
 30/09/2560
เวลา :
 13:00 - 16:30
จำนวน :
 27 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 จิตวิทยาการทำงาน
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ทิพทินนา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-204
วันที่ :
 30/09/2560
เวลา :
 09:00 - 16:00
จำนวน :
 30 คน
ชื่อผู้จอง :
  ทิพทินนา สมุทรานนท์
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01453102 ม.200
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ดร.สุภัชลี, อ.รุ่งนภา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-207
วันที่ :
 30/09/2560
เวลา :
 13:00 - 16:00
จำนวน :
 60 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01474597
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 3-301
วันที่ :
 30/09/2560
เวลา :
 09:00 - 12:00
จำนวน :
 20 คน
ชื่อผู้จอง :
  หันสนา สุดยิ่ง
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


[1][2][3]