ข้อมูลการจองห้องเรียน/ห้องประชุม ประจำวันที่ 7/09/2017

ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01456251 ม.145
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.เปรมฤดี
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
  SOC 3-602
วันที่ :
 07/09/2560
เวลา :
 11:00 - 14:00
จำนวน :
 40 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459262 ม.1
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ดร.รัก
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-201
วันที่ :
 07/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 25 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01462501 ม.1
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ผศ.ดร.อรนัดดา, อ.ดร.ชลิตา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-201
วันที่ :
 07/09/2560
เวลา :
 11:00 - 14:00
จำนวน :
 30 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01453498 ม.3
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.สรียา, อ.ดร.สุภัชลี
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-201
วันที่ :
 07/09/2560
เวลา :
 14:00 - 17:00
จำนวน :
 7 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01470341 ม.150
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.จตุวิทย์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-202
วันที่ :
 07/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 30 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459497 ม.2
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.นฤมล
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-202
วันที่ :
 07/09/2560
เวลา :
 11:00 - 14:00
จำนวน :
 30 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459497 ม.155
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.นฤมล
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-202
วันที่ :
 07/09/2560
เวลา :
 14:00 - 17:00
จำนวน :
 30 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01462521 ม.1
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ดร.ชลิตา, อ.ดร.ธีราพร
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-203
วันที่ :
 07/09/2560
เวลา :
 14:00 - 17:00
จำนวน :
 20 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01460101 หมู่ 155
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ดร.ธีราพร ทองปัญญา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-204
วันที่ :
 07/09/2560
เวลา :
 08:00 - 11:00
จำนวน :
 100 คน
ชื่อผู้จอง :
  ธีราพร ทองปัญญา
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01460491 ม.1
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ผศ.ดร.กังสดาล
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-204
วันที่ :
 07/09/2560
เวลา :
 11:00 - 14:00
จำนวน :
 100 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]