ข้อมูลการจองห้องเรียน/ห้องประชุม ประจำวันที่ 9/09/2017

ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01470389 ม.150
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ดร.กนิษฐา, อ.สีดา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
  SOC 3-602
วันที่ :
 09/09/2560
เวลา :
 09:00 - 12:00
จำนวน :
 30 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01470387 ม.150
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ภควุฒิ
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-203
วันที่ :
 09/09/2560
เวลา :
 09:00 - 12:00
จำนวน :
 30 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01470387
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ภควุฒิ อ.อภินันท์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-203
วันที่ :
 09/09/2560
เวลา :
 13:00 - 16:00
จำนวน :
 40 คน
ชื่อผู้จอง :
  พิมพรรณ ทิพยภิบาล
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01451252 ม.145
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ดร.อสมาภรณ์, อ.ดร.พูนศักดิ์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-204
วันที่ :
 09/09/2560
เวลา :
 08:00 - 10:00
จำนวน :
 90 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01470331 ม.155
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ศรัญญู
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 1-205
วันที่ :
 09/09/2560
เวลา :
 13:00 - 16:00
จำนวน :
 30 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01459477
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 ผศ.ดร.ถวัลย์
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-203
วันที่ :
 09/09/2560
เวลา :
 09:00 - 16:00
จำนวน :
 28 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01453102 ม.200
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ดร.สุภัชลี, อ.รุ่งนภา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 2-207
วันที่ :
 09/09/2560
เวลา :
 13:00 - 16:00
จำนวน :
 60 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01453342 ม.160
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.วิรัช, อ.ชาติชาย
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 3-401
วันที่ :
 09/09/2560
เวลา :
 09:00 - 15:00
จำนวน :
 100 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01453341
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.ดร.วรภัทร
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 3-402
วันที่ :
 09/09/2560
เวลา :
 09:00 - 16:00
จำนวน :
 100 คน
ชื่อผู้จอง :
  พรธิดา เจนการศึก
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว
ชื่อวิชา/
หัวข้อการประชุม :
 01999041 ม.155
อาจารย์ผู้สอน/
ประธานการประชุม :
 อ.สันติยา
ห้องเรียน/
ห้องประชุม :
 SOC 4-401
วันที่ :
 09/09/2560
เวลา :
 09:00 - 12:00
จำนวน :
 100 คน
ชื่อผู้จอง :
  ผู้ดูแลระบบ
สถานะการอนุมัติ :
  อนุมัติแล้ว


[1][2][3]